Üldtingimused

1. ISTED

Andmed                                                           Teenuse osutamise käigus või Levikomi hallatava keskkonna kasutamisega Levikomile teatavaks saanud Kliendi või Kasutaja Isikuandmed või muud Kliendi või Kasutajaga seotud andmed

 

Arve                                                                 Levikomi poolt Kliendile esitatav dokument Toote, Teenuse, Kauba Tasude, tasumise tähtaja ja muude tingimuste kohta. Arve ei kujuta endast lisateenust Kliendile, millele võiks määrata eraldi Arve

Arveldusperiood                                              ajavahemik, mille jooksul osutatud ja/või tarbitud Teenuste või Toodete eest esitab Levikom Kliendile Arve

Akt                                                                   Teenuse osutamist, tööde teostamist, Kauba tarnimist, Teenuse osutamisega seotud Seadmete üleandmist ja/või vastuvõtmist, Seadmete tasumäärasid ning Teenuse osutamise alustamist tõendav dokument, mille alusel Klient peab täitma Lepingulised kohustused (nt maksma Tasu, kasutama Seadmeid kooskõlas Lepinguga jms)

 

Eraklient                                                          füüsiline isik, kes teeb tehingu või sõlmib Lepingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (edaspidi Klient)

 

ESS                                                                 kehtiv Elektroonilise side seadus, kättesaadav www.riigiteataja.ee

Ettemaks                                                          rahasumma, mida Levikom enne Lepingu sõlmimist ja/või Teenuste osutamise alustamist või Lepingu kehtivuse ajal, selle täitmise tagamiseks Kliendilt vastavalt Õigusaktidele nõuda võib

Hinnakiri                                                          dokument, kus on fikseeritud Levikomi poolt pakutavate Toodete, Teenuste, Kaupade, Seadmete tasumäärad, Teenus- ja hinnapaketid ning nendega seotud allahindlused, soodustused või muud hinnastamise tingimused, leppetrahvid ja muud Lepingutega või läbiviidavate kampaaniatega seotud Tasud sh Akt

Hoolduslepingu üldtingimused                        üldised tingimused, mis reguleerivad

Ärikliendile IT teenuste osutamist ning kohalduvad Ärikliendi IT teenuste sh hooldus- ja haldusteenuse lepingutele sh SLA-le

Internetiteenus                                                 Sideteenus, mis seisneb arvutite ja/või muude seadmete Võrgu püsiühenduse võimaldamises


 

interneti andmesidevõrku tehniliste võimaluste olemasolul

IT teenus                                                          IT haldus- või hooldusteenus, arhiveerimise- või serverimajutusteenus või muu Teenus vastavalt sõlmitavale Lepingule ja selles sätestatud tingimustele kooskõlas Hoolduslepingu üldtingimustega

Isikuandmed                                                    Levikomile Erakliendi poolt Sideteenuste tellimise või kasutamisega teatavaks saanud Põhiandmed (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, kontaktandmed           jms), Sideandmed, Asukohaandmed (nt andmed teenuse osutamise asukoha kohta), Sõnumisisu ja Eriliigilised isikuandmed (biomeetrilised- ja terviseandmed jms)

Kaup                                                                Levikomi poolt Kliendile pakutav, müüdav või muul viisil turustatav Toode, mis võib olla nii asi kui õigus sh müüdav Seade

Kasutaja                                                           füüsiline isik, kes kasutab Teenuseid Kliendi volitusel ja vastutusel ning Kliendi ja Levikomi vahel sõlmitud Lepingu alusel. Kasutaja võib teatud Teenuste kasutamiseks sõlmida Levikomiga Lepingu ka otse ja sellisel juhul on kasutaja Klient

 

Klient                                                               Era- või Äriklient, kes on Levikomiga sõlminud Lepingu ja/või isik, kes kasutab Levikomi poolt pakutavaid Tooteid, Teenuseid või vastava isiku õigusjärglane (edaspidi eraldi nimetatud Pool)

Kliendileping                                                   Poolte vahel sõlmitud raamleping, millega luuakse Levikomiga kliendisuhe ja mis on õiguslikuks aluseks konkreetsete Tootelepingu sõlmimisele st Toodete tellimisele ning millega on seotud kõik Poolte vahel sõlmitavad muud Lepingud kui nende tingimustest ei tulene teisiti (edaspidi ka Leping)

Klienditeenindus                                              Klientide nõustamisega ja teenindamisega tegelev Levikomi allüksus, kättesaadav e-posti tugi@levikom.ee

Krediidilimiit                                                    Levikomi poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mis on seotud Kliendi Teenuste kasutamise ja maksedistsipliiniga ning mida ületavas ulatuses ei ole Levikom kohustatud osutama Kliendile ühel Arveldusperioodil Teenuseid krediidi põhimõttel ja, mille alusel võib piirata Kliendile Teenuste osutamist või nõuda Ettemaksu tasumist

Kuumakse                                                        igakuine Tasu Teenus(t)e ja/või Too(de)te eest vastavalt Hinnakirjale ja esitatud Arvele

 

Koduleht                                                          Levikomi elektrooniline infokanal, mis asub aadressil www.levikom.ee, mis sisaldab Levikomi Toodete ja Teenuste kasutamise juhendmaterjale, Hinnakirja, Üldtingimusi, kampaania tingimusi ja muud Kliendile vajalikku informatsiooni

Leping                                                             Kliendi-, Toote-, Rendi-, Hooldus-, Haldus-, IT teenuse-, Müügileping või muu Poolte vaheline leping, mille alusel Levikom osutab või vahendab Teenuseid, rendib või müüb Kaupu või mistahes muu Poolte vaheline leping

 

Levikom                                                           äriühing Levikom Eesti OÜ registrikoodiga 12678473 (edaspidi eraldi nimetatud Pool)

 

Levikomi Võrk                                                  Levikomile kuuluv Võrk, mis vastab sellele kehtestatud nõuetele ja mille kaudu osutatakse ja/või vahendatakse Kliendile Teenuseid

 

Liin                                                                  tehniliste seadmete kogum, mis ühendab Lõpp- punkti või Liitumispunkti Ühenduspunktiga

Liitumistasu                                                     Tasu vastavalt Hinnakirjale või Aktile, mida Klient maksab juurdepääsu või ühenduse loomise ja/või Teenuse aktiveerimise eest ning mille hulka ei kuulu Tasu võrguliini ja Seadme paigaldamise, Võrku ühendamise, Seadme installatsiooni- ja/või häälestustööde või mõne muu liitumiseks vajaliku lisatöö läbiviimise eest

Liitumispunkt                                                   füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus Kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Levikomi Võrgule. Liitumispunkti nimetatakse Levikomi dokumentides ka Lõpp- punktiks

Maksetähtaeg                                                   Arvel või Lepingus toodud kuupäev, mil Tasu Teenus(t)e osutamise ja/või Too(de)te tellimise eest peab olema laekunud Levikomi arvelduskontole

Müügileping                                                     Kliendi ja Levikomi vahel sõlmitud Seadme, Kauba või Toote omandamise leping, mille alusel on Kliendil õigus saada Kauba, Seadme või Toote omanikuks väljaostuhinna täielikul tasumisel (edaspidi ka Leping)

Nutivalve teenus                                              Teenus, mille alusel Klient saab kasutada isehallatavat videovalvet ja jälgida valitud objekti        nutiseadmest (nutitelefon või tahvelarvuti) või arvutist hallatava valvekaamera vahendusel (edaspidi ka Videovalve teenus)

NORAnet® ühendusteenus                              LoRa® toega Teenus, mis seisneb väikestes kogustes andmete transpordis ülimadala võimsusega lõppseadmete ja rakenduste vahel veebipõhise halduskeskkonna vahendusel ning Kliendi valitud liitumispaketi alusel ja tingimustel, et lõppseadmed vastavad LoRa® Alliance spetsifikatsioonidele ning peavad olema läbinud Levikomi poolse kontrolli

Paigaldustasu                                                  Tasu vastavalt Hinnakirjale või Aktile, mida Klient maksab võrguliini või Seadme paigaldamise,                               installatsiooni-          ja/või häälestustööde või mõne muu vajaliku lisatöö läbiviimise eest

Privaatsusteade                                                dokument, mis annab infot Andmete töötlemise kohta Levikomis sh millised Andmeid ja kuidas Levikom töötleb Teenuste osutamise, kaupade pakkumiseks jne. Privaatsusteade on informatiivse sisuga dokument ning ei ole ole osa sõlmitud Lepingutest  Pool Levikom või Klient (edaspidi koos nimetatud Pooled)

Rendileping                                                     Levikomi ja Kliendi vahel sõlmitud Seadme, Kauba, Toote kasutamise kokkuleppe, mis on Tootelepingu lahutamatu osa sh sisaldudes vastavas Lepingus (edaspidi ka Tooteleping)

Rendiseadmed                                                 Levikomilt Kliendile renditavad Seadmed Teenus(t)e kasutamiseks vastavalt Poolte vahel kokkulepitud tingimustele ja Hinnakirjale või Aktile. Rendiseadmete omandiõigus kuulub Rendiperioodil Levikomile

Rendiperiood                                                   ajavahemik, mille jooksul on Kliendil õigus kokkulepitud tingimustel ja neid järgides Levikomilt Rendiseadmeid kasutada st rentida koos kohustusega maksta Tasusid vastava Rendiperioodi jooksul

Salasõna                                                          Kliendi valitud personaalne tunnus Levikomi registreeritud numbri-, tähekombinatsioonidest, mille kaudu Klienti identifitseeritakse Lepingute sõlmimisel, muutmisel, lõpetamisel ja muude tehingute tegemisel

Seade                                                               Levikomi poolt pakutav ja Kliendile kasutamiseks antud või müüdud seade koos lisaseadmetega sh repiiter, mis on vajalik Teenuste osutamiseks või kasutamiseks (edaspidi ka Rendiseade)

Seotud teenus                                                  elektroonilise side Võrgu või -teenuse osutamisega seotud teenus, mis võimaldab või toetab Teenuste osutamist nimetatud Võrgu või Teenuste kaudu (nt. Internetiteenus)

Seotud vahend                                                 seotud teenused, füüsilised infrastruktuurid ja muud vahendid või elemendid, mis on seotud elektroonilise side Võrgu või -teenusega ja mis võimaldavad või toetavad Teenuste osutamist kõnealuse Võrgu, Teenuse kaudu või võivad seda teha, mh ehitis või ehitise sissepääs, hoonesisene juhtmestik, antenn, torn ja muu tugikonstruktsioon, kaablikanal, juhtmetoru, mast, pääseluuk ja kaablikapp

Sideandmed                                                     Kliendi või Kasutaja Sideteenuste kasutusandmed (kasutatud Sideteenus, kasutamise maht, kogus, viis, aeg, sidevahendite numbrid, IP aadress jm identifikaatorid, muud üksikasjad) ja Asukohaandmed (andmed lõppseadme või teenuse kasutamise geograafilise asukoha kohta)

Sideteenus                                                       elektroonilise side teenus, mis seisneb kokkulepitud tingimustel peamiselt signaalide edastamises või suunamises elektroonilise side Võrgu kaudu, muuhulgas Interneti-, Võrgu-, Videovalve-, Televisiooniteenus või muu vastav Teenus vastava Lepingu alusel (edaspidi ka Teenus)

Sidevahend                                                      tehniline Seade või nende kogum, mis võimaldab edastada, töödelda, vastu võtta kõnet või andmeid, muuhulgas sõlmida Lepinguid turustus- või teenindussüsteemis (telemüük, Veebikeskkond või e-pood)

Taganemise juhend                                         dokument, mis fikseerib VÕS § 49 sätestatud Erakliendi taganemiseõiguse tingimused, tähtaja ja korra. Taganemise juhend on kättesaadav Kodulehel

Tasu                                                                 rahaline summa, mis on Hinnakirjaga, Aktiga või Lepinguga kehtestatud (näiteks Kuumakse, Liitumis-, Paigaldus-, Teenus-, ekspertisii- või remonditasu jms Tasu), mis sätestavad Toote, Teenuse, Seadme või Kauba maksumuse st hinna ja mida Klient on esitatud Arve alusel kohustatud Maksetähtajaks tasuma

Tasumistähtaeg                                                pärast Maksetähtaja ületamist Kliendiga eraldi kokku lepitud uus kuupäev, milleks peab olema Tasu Teenus(t)e ja/või Too(de)te eest laekunud Levikomi arvelduskontole

Teenus                                                             Levikomi poolt või Levikomiga lepingulises suhtes oleva kolmanda isiku poolt Kliendile pakutav, osutatav või muul viisil turustatav, vahendatav igasugune Teenus sh Sideteenus, IT-teenus või muu hüve, mis ei ole Kaup ja mida pakutakse Lepingu alusel Kliendile konkreetsetel tingimustel (edaspidi ka Toode)

Teenus- või hinnapakett                                   Hinnakirjas, Aktis, muudes Tingimustes või Lepingus fikseeritud Teenuste või muude Toodete kogum alusel (edaspidi ka Teenus või Toode)

Televisiooniteenus                                           digitaaltelevisiooni edastamise Teenus s.o IP põhine Sideteenus (ingl k IPTV- Internet Protocol TV), mis seisneb Kliendile televisiooni- või raadioprogrammide, -saadete edastamises internetiprotokolli ehk -reeglistiku alusel vastava Tasu eest

Tellimus                                                           Kliendi tahteavaldus sõlmida vastav Leping või liituda Levikomi Teenusega, mille Klient võib teha suulises, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tellimus võib olla ka liitumisavaldus ESS mõistes

Terminaliseade                                                tehniline vastuvõtuseade või selle osa, mis läbi Ühenduspunkti ühendatuna võimaldab saata, vastu võtta või töödelda signaale ning edastada andmeid

Tingimused                                                      Levikomi kehtestatud Üldtingimused, Hinnakiri, Tootetingimused, Teenuse kvaliteedinõuded, Hoolduslepingu tingimused ja/või muud tingimused, mis on Pooltele siduvad ja täitmiseks kohustuslikud st vastavate Lepingute lahutamatuks osaks

Toode                                                              Tootelepingu ja/või muu Lepingu alusel kokkulepitud tingimustel Levikomi poolt Kliendile pakutav, osutatav, vahendatav Teenus või pakutav, renditav, müüdav Seade, Kaup või vastavate Teenuste ja Kaupade kogum sh Teenuspakett

Tooteleping                                                      Poolte vahel sõlmitud Leping, mis on konkreetse Toote või Teenuse tellimise ja kasutamise õiguslikuks aluseks (nt NORAnet® ühendusteenuse-, Televisiooni-, Nutivalve-, Internetiteenuse tooteleping jne) sh Müügi- ja Rendileping

Tootelepingu lisa                                             Poolte vahel sõlmitud Tootelepingu lahutamatu osa, kus on sätestatud Kliendi tellitud Toote tehnilised parameetrid, tellitud Toote eelistused ja muud Tootetingimused või Tootega seotud Teenuse või hinnastamise tingimused sh Tootetingimused või Akt;

Tootetingimused                                              Pooltele järgmiseks kohustuslik dokument, mis fikseerib sisuliselt ja tehniliselt Kliendi tellitud konkreetse Toote või Teenuse kirjelduse, kasutamistingimused,                                                   parameetrid, kvaliteedinõuded, hooldusteenused, Kliendi lõppseadmele esitatavad nõuded, Toote või Teenusega seotud Toodete või Teenuste kasutamise võimalused (edaspidi ka Tootekirjeldus)

 

Tööpäev                                                           kalendripäev esmaspäevast reedeni (ajavahemikus kl 9.00–17.00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha

Veebikeskkond                                                 Levikomi vastav internetikeskkond või elektrooniline rakendus (Teenuste või Lepingute halduskeskkond, TV teenuse keskkond), mis võimaldab Kliendil teha tehinguid

Volitus                                                             Kliendi st esindatava poolt esindajale sh Kasutajale antud õiguste kogum, mille piires saab esindaja tegutseda esindatava nimel (sõlmida, muuta, lõpetada Lepinguid ja teha muid toiminguid), volituse olemasolu tõendab mh volikiri

Võrguteenus                                                    Sideteenus, mis seisneb elektroonilise side võrgu loomises, haldamises, täielikus või osalises kasutada andmises vastava teenuse osutamiseks teisele sideettevõtjale

Võrk                                                                 ülekandesüsteem koos vajalke lülitusseadmete ning tugisüsteemidega, mis võimaldab signaalide edastamist ja suunamist kaabli kaudu või raadio, optiliste, muude elektromagnetiliste vahenditega. Võrgu kaudu osutab Levikom Kliendile Teenust ning Võrgu olemasolu sh selle rajamine on Teenuse osutamise eelduseks

VÕS                                                                 kehtiv Võlaõigusseadus, kättesaadav www.riigiteataja.ee

Õigusaktid                                                       Eesti Vabariigis ja või Euroopa Liidus kehtivad õigusaktid nt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus

Ühenduspunkt                                                  Kliendi Terminalseadme Liiniga ühendamise koht

Üldtingimused                                                 käesolev dokument, mis fikseerib Poolte vaheliste suhete õiguslikud alused ja eeldused, Teenuste kasutamise aluseks olevate Lepingute sõlmimise, muutmise, lõpetamise, Teenuste osutamise, kasutamise, Seadmete kasutamise, tagastamise üldised tingimused ning vastutuse, vaidluste lahendamise korra, Andmete töötlemise põhimõtted ning mis on kõikide Lepingute lahutamatu osa. Üldtingimused on kättesaadavad Kodulehel

Äriklient                                                           juriidiline isik, kes teeb tehingu või sõlmib Lepingu, mis seondub iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

 

1.1.    Mõisted, mis on defineeritud Õigusaktides, Tingimustes, Lepingus ja/või selle lisades, omavad sama tähendust ka teistes nimetatud dokumentides, milles need on samas kontekstis kasutusel, kui ei ole sätestatud teisiti. Ainsuses olevad sõnad võivad kontekstist olenevalt tähendada mitmust ja vastupidi.

1.2.    Üldtingimused, Leping ja sellele lisanduvad Tingimused esitatakse Kliendile eesti keeles. Tingimused võivad olla tõlgitud ka võõrkeelde. Tingimuste eestikeelne versioon prevaleerub võõrkeelsete tõlgete suhtes.

1.3.    Pooled loevad Toodete kasutamise ja Teenuse osutamise aluseks olevaks terviklikuks kokkuleppeks Lepingu koos kõikide vastavate Toodete, Teenuste kasutamist ja osutamist reguleerivate Tingimustega. Tingimustes ja/või Lepingutes sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel alltoodud järjestusest (alustades kõige prioriteetsemast):

1.3.1.        Leping;

1.3.2.        Tootetingimused või Hoolduslepingu üldtingimused;

1.3.3.        Muud Tingimused;

1.3.4.        Üldtingimused.

1.4.    Erandina Üldtingimuste punktis 1.3. fikseeritust on Üldtingimuste ja enne 2015 aasta mai kuud sõlmitud lepingute (andmeside liitumisleping ja muud lepingud) tingimuste vastuolu korral prioriteetne Üldtingimustes sätestatu. Vastav punkt kohaldub koostoimes Üldtingimuste punktidega 14.2.-14.4.

2. TINGIMUSTE  KEHTIVUS

2.1.    Üldtingimused kehtestavad Toodete ja Teenuste tellimise, kasutamise ning Seadmete müümise ja/või rentimise aluseks olevate Lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise üldised tingimused ja korra. Muuhulgas sätestavad Üldtingimused Poolte vahelise arvelduse põhimõtted, õigused ja kohustused, vastutuse ja vaidluste lahendamise korra.

2.2.    Üldtingimusi kohaldatakse Levikomi ja Kliendi vahelistest õigussuhetest tulenevate õiguste kasutamisel ja kohustuste täitmisel kuni kõigi selliste kohustuste kohase täitmiseni.

2.3.    Üldtingimused jõustuvad mistahes Lepingu sõlmimisel sh Kliendi Tellimuse esitamisel ja Levikomi poolt vastava Teenuse osutamise alustamisel. Üldtingimused on kõikide Kliendi ja Levikomi vahel sõlmitud Lepingute lahutamatuks osaks, reguleerides mistahes suhteid Levikomi ja isikute vahel, kellele Levikom Teenuseid osutab, Tooteid pakub ning on kõikidele vastavatele isikutele täitmiseks kohustuslik. Üldtingimustele on viidatud muuhulgas Kliendilepingus. Kliendilepingu sõlmimisel või Tellimuse esitamisel sh Akti allkirjastamisel kinnitab Klient, et ta on Üldtingimustega tutvunud, neist aru saanud, nendega nõustunud ja kohustub Üldtingimustes sätestatud kohustusi täitma. Üldtingimused on kättesaadavad Kodulehel www.levikom.ee. Samuti on Kodulehel avaldatud muud Tingimused. Ise Sideteenuseid osutavatel Klientidel on võimalik tutvuda Tingimustega Kodulehe kaudu või muul Levikomi poolt määratud mõistlikul viisil. Kliendil on Üldtingimuste ja muude Tingimuste osas õigus pöörduda Levikomi poole.

2.4.    Üldtingimused ja Hinnakiri kehtivad kõikide Klientide ja Kasutajate suhtes sh kehtivad need ka isikute suhtes, kelle kinnisasjale on vastava isiku nõusolekul ja Levikomiga kokkulepitud tingimustel ehitatud, püstitatud või rajatud Levikomile (või õigusjärgluse tulemusena omandatud, ühinenud juriidilise isiku) side- või tehnovõrk või –rajatis ja/või paigutatud, ehitatud muu seadeldis, Teenuse osutamist tagav tehniline lahendus või nende kogum. Tootelepingud ja -tingimused ning muud Tingimused kehtivad nende Klientide või Kasutajate suhtes, kes tellivad ja/või kasutavad vastavaid Tooteid, Teenuseid, Seadmeid või ostavad Kaupu, mille pakkumist konkreetsed Tootetingimused või muud Tingimused reguleerivad.

2.5.    Kui Klient võimaldab volitatud Kasutajal tarbida Teenuseid Kliendi ja Levikomi vahel sõlmitud Lepingu alusel, tuleb Kliendil ühtlasi tagada, et Kasutaja on tutvunud Üldtingimuste punktis

2.3. nimetatud Tingimustega ja nõustub nendega.

2.6.    Teenust tellinud isik on kohustatud taluma Teenuse osutamiseks vajalikku tehnovõrku- või rajatist, seadelist või selle tehnilise lahenduse komponente. Üldtingimuste jõustumisel Klientide ja Üldtingimuste punktis 2.4. nimetatud isikute suhtes on välistatud vastavate Üldtingimuste punktis 2.4. sätestatud tehnovõrgu- ja rajatise, seadeldise või tehnilise lahenduse või nende kogumi ehitamisest, püstitamisest, rajamisest tekkivate rahaliste nõuete mh talumiskohustusest tekkivate tasu või kahjuhüvitis nõuete esitamine, kuivõrd vastava tehnovõrgu või –rajatise kaudu osutatakse Klientidele elektroonilise side teenust elektroonilise side seaduse tähenduses.

3. LEPINGUTE  SÕLMIMINE  JA  POOLTEVAHELINE  SUHTLUS

3.1.    Kui kumbki Pool ei nõua Lepingu sõlmimist või muutmist kirjalikus vormis ja kui Lepingule ei ole Õigusaktides sätestatud kohustuslikku vormi, võivad Pooled Lepingu sõlmida või seda muuta ka mis tahes muus vormis. Lepingu sõlmimise eelduseks on Kliendi tuvastamine st piisavatel alustel identifitseerimine nt allkirja andmisega või kasutades vastavat personaalset Salasõna, Lepingu numbrit ja Kliendi isikut tõendava dokumendi numbrit. Leping loetakse sõlmituks suuliselt, kui Klient on avaldanud soovi Teenuse tarbimiseks mh Tellimuse esitamisega ja Levikom on asunud Teenust Kliendile osutama ning kui kumbki Pool ei nõua Lepingu sõlmimist kirjalikus vormis. Muuhulgas loetakse Leping sõlmituks suuliselt, kui Klient on asunud tellitud Teenust kasutama ja tasunud Teenuse eest Arve ning kui kumbki Pool ei nõua Lepingu sõlmimist kirjalikus vormis. Juhul, kui Pooled soovivad Lepingu sõlmimist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sõlmitakse Leping alljärgnevalt:

3.1.1.     Eeldusel, et Klient on piisavatel alustel tuvastatav nt Salasõna esitamisega, e-kirjade vahetamise teel, juhul kui Klient on esitanud Levikomile Tellimuse ja selle kinnitanud Klienditeenindusega suheldes personaalset telefoni või posti, e-posti teel Salasõna esitamisega, Lepingu numbri ja isikut tõendava dokumendi numbri esitamisega või allkirjaga;

3.1.2.     Eeldusel, et Klient on piisavatel alustel tuvastatav Kliendi poolt Lepingu tingimuste, muudatuste, Tellimuse esitamise aksepteerimisega sidevahendi teel (sh Veebikeskkonnas, telefoni, e-posti, SMS-i teel) Salasõna esitamisega, isikut tõendava dokumendi numbri ja Lepingu numbri või elektroonilise allkirjaga või Kliendile Lepingu või Lepingu muudatuste alusel esitatud Arve aktsepteerimisega vastavalt punktile 3.5.

3.2.    Levikom võib võtta Kliendilt või tema esindajalt originaalallkirja paberkandja asemel elektroonilise seadme puuteekraanile ning selline Kliendi allkiri loetakse Poolte poolt originaalallkirjaga võrdväärseks ja võrdset jõudu omavaks. Levikomi esindaja allkiri võib olla trükitud, mispuhul loevad Pooled sellise allkirja võrdväärseks originaal- või elektroonilise allkirjaga, kui Klient ei nõua kohe originaal- või digiallkirja kasutamist.

3.3.    Tahteavaldus, mis on edastatud Kliendi poolt Levikomile eelnevalt teatavaks tehtud e-posti aadressi vahendusel omab õiguslikult siduvaid tagajärgi. Klient on vastutav tema poolt Levikomile teavitatud e-posti aadressi toimivuse ning kasutamisega seonduvate (sh e-posti aadressi vahendusel sõlmitud tehingutest tulenevate) tagajärgede eest. Klient vastutab ka juhul, kui e-posti aadressi on kasutanud õigustamata isik. Muul viisil sidevahendi teel sõlmitud tehing või tehtud toiming omab õiguslikult siduvaid tagajärgi, kui see vastab Levikomi poolt kehtestatud nõuetele, eelkõige on Kliendi poolt allkirjastatud või kasutatud on Salasõna.

3.4.    Klient on kohustatud välistama Salasõna ja muude Lepingute sõlmimisel Kliendi tuvastamiseks kasutatavate andmete teatavaks saamise õigustamata isikutele ja on vastutav kõikide Salasõna ja muude Kliendi tuvastamiseks kasutatavate andmete kasutamisest tulenevate tagajärgede eest, sealhulgas vastavate andmete või Salasõna kasutamisest tuleneva Tasu maksmise kohustuse eest. Muuhulgas vastutab Klient võimalike tagajärgede k.a Teenuste tasumise eest juhul, kui ta on võimaldanud kasutada oma terminalseadet, Salasõna või muid andmeid selleks õigustamata isikutel või määranud Salasõna selliselt, et õigustamata isikutel on tellitavatele või kaitstavatele Teenuste ja andmetele juurdepääs (näiteks määranud Salasõna selliselt, mis on kergesti aimatav ja kasutatav).

3.5.    Levikom võib saata Kliendile Kliendi esitatud Tellimuse alusel ja/või Kliendi poolt soovitud Teenuse osutamise alustamisel koostatud Lepingu, Lepingu muudatuse ettepaneku või Tellimuse kinnituse posti või e-posti teel. Kui Klient ei tagasta Levikomi poolt Kliendile selliselt Kliendi Tellimuse alusel saadetud Lepingut 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul omapoolselt allkirjastatuna ega esita vastava tähtaja jooksul kirja või e-kirja teel vastuväiteid Lepingus või Tellimuse kinnituses fikseeritu suhtes, loetakse Leping Kliendi poolt vaikimisi aktsepteerituks ja sõlmituks või muudetuks Lepingus või tellimuse kinnituses fikseeritud tingimustel. Asjaolule, et Kliendi tegevusetust käsitletakse taolises olukorras Lepingu aktsepteerimisena, viitab Levikom kas Kliendile saadetavas kaaskirjas või muul mõistlikul viisil.

3.6.    Tooteid või Teenuseid tellida, kasutada sooviv isik peab Lepingu sõlmimiseks sh selle sõlmimise käigus ja/või muutmisel:

3.6.1.     esitama Levikomile kõik vajalikud ning Levikomi poolt nõutavad andmed, dokumendid sh isiku esindusõigust tõendavad dokumendid ning Levikomil on õigus kontrollida esitatud andmete, dokumentide õigsust sh vajadusel andmeid salvestada ja teha dokumentidest koopiaid vastavalt Õigusaktidele;

3.6.2.     ennast nõuetekohaselt tuvastama vastavalt Üldtingimuste punktile 3.1.;

3.6.3.     tutvuma Levikomi poolt kehtestatud Üldtingimuste, Hinnakirja, Tootetingimuste ja Tingimustega ning muude avaldatud dokumentidega, neis sätestatud kohustusi täitma ning vajadusel pöörduma täpsustuste saamiseks Levikomi poole;

3.6.4.     tasuma kõik maksmisele kuuluvad vajalikud Tasud (sh Liitumis-, Paigaldustasu, Teenuse Kuumakse) k.a Levikomi nõudel ja vajadusel kooskõlas seadusega sätestatud Ettemaksu;

3.6.5.     teatud Toodete, Teenuste tellimisel looma või tagama Soetud Teenuse või Seotud vahendi olemasolu s.o tehnilise võimekuse ja eeldused Toote või Teenuse osutamiseks ning tagama tehnilise lahenduse vastavuse Levikomi nõuetele, parameetritele (nt Televisiooni- või Videovalveteenuse puhul peab Klient tagama vajalikud Internetiteenuse parameetrid tellides Internetiteenuse Levikomilt või teiselt teenusepakkujalt; Internetiteenuse pakkumiseks peab olema tagatud mastinähtavus Kliendi poolt soovitud Teenuse osutamise asukohas vastavalt Levikomi nõuetele jne).

3.7.       Lepingu sõlmimise või muutmisega sh muudatuste aksepteerimisega kinnitab Klient või tema poolt volitatud esindaja/Kasutaja, et:

3.7.1.     ta on läbi lugenud, mõistnud ning aru saanud Üldtingimustest, Hinnakirjast ja muudest Tingimustest ning dokumentidest, mis reguleerivad tellitud Toote, Teenuse pakkumist ja nõustub neid järgima;

3.7.2.     tal on Lepingu sõlmimiseks või muutmiseks kõik Õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused;

3.7.3.     ta on andnud Levikomile või Levikomi esindajale, koostööpartnerile õiguse töödelda Kliendi Isikuandmeid, postiaadressi ja elektroonilisi kontaktandmeid Teenus(t)e osutamiseks ning Lepingute edastamiseks Õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses;

3.7.4.     tellides või kasutades Teenust, mis eeldab Kliendiga seotud Andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse Teenuse osutamisega, on Klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse osutamiseks ja Toodete kasutamiseks ning nõustub sellisest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega;

3.7.5.     ta on esitanud Levikomile kõik nõutud andmed ja info ning ei ole tekitanud olukorda, mis võiks põhjustada kahju tekkimise oma vastava kohustuse mittetäitmise tõttu.

3.8.       Poolte vahelitse Lepingute sh Tootelepingute sõlmimise eeltingimuseks on Kliendilepingu sõlmimine. Kliendilepingus määratletakse Poolte kontaktandmed ja muud rekvisiidid. Kehtiv Kliendileping koos Üldtingimustega on Pooltevahelise õigussuhte aluseks. Kliendilepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Üldtingimuste ja Tingimuste sisuga eelnevalt tutvunud ning nõustub neid järgima. Konkreetse Toote või Teenuse kasutamiseks ja Levikomi Võrguga liitumiseks sõlmitakse Kliendiga Tooteleping (ESS mõistes liitumisleping).

3.9.       Levikom teatab Tellimuse s.o liitumisavalduse esitanud isikule Tootelepingu sõlmimise võimalusest ja tähtajast hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul, arvates vastava avalduse esitamisest Levikomile. Leping sõlmitakse Teenuse osutamise võimaluse avanemise korral avalduste laekumise järjekorras, mis võetakse aluseks ka juhul kui avalduse esitaja loovutab oma avaldusest tulevad õigused või muudetakse soovitud Teenuse osutamist võimaldava Võrguga ühendamise kohta. Kahe või enama avalduse üheaegsel laekumisel sõlmitakse Leping eelisjärjekorras vastavalt ESS § 94 lõikes 5 sätestatud korrale.

3.10.    Kui Levikomil puuduvad Tootelepingu sõlmimisest keeldumise alused, loob Levikom võimaluse Kliendile alustada Teenuse kasutamist esimesel võimalusel, kuid mitte hijem kui

10 (kümne) Tööpäeva jooksul alates Üldtingimuste punktis 3.9. nimetatud positiivse vastuse edastamise kuupäevast arvates või Kliendi soovil Poolte poolt kokkulepitud hilisemal tähtajal ning eeldusel, et Klient on täitnud endale nii Kliendi- kui Tootelepingu sõlmimiseks vajalikud kohustused nt maksnud nõutava Tasu. Võrguga liitumisel kohustub Klient tasuma Liitumistasu ja vastavalt tellitud Teenusele, Tootele tasud ühendamisega seotud tööde ja tarvikute eest Hinnakirja või Akti alusel. Liitumistasu hulka ei kuulu Tasu Üldtingimuste punktides 6.4. ja 7.5. nimetatud tööde teostamise eest. Kui Teenuse pakkumiseks tuleb Kliendi territooriumil ja/või hoones ehitada välja sidevõrk, annab Klient Tootelepingu sõlmimisel õiguse ja nõusoleku ilma Levikomi poolse hüvitamiskohustuseta Teenuste osutamiseks vajalike Seadmete või Võrgu komponentide paigaldamiseks ja Levikomi sidevõrgu ning kaasnevate tehniliste lahenduste väljaehitamiseks Kliendi hoones ja territooriumil Poolte vahel kooskõlastatud võrguskeemi alusel.

3.11.    Levikomil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ja Teenuste osutamisest sh taganeda Kliendile või Kasutajale tehtud pakkumisest ning sellisel juhul Leping ja Tingimused ei jõustu kui:

3.11.1. Tellimuse või liitumisavalduse esitamise ajal ei ole isiku poolt soovitud piirkonnas ja viisil Terminalseadme ühendamine Võrguga või Levikomi Võrguga liitumine tehniliselt võimalik, ei ole tagatud nõuded Teenuse osutamiseks (nt ei ole tagatud Internetiteenuse osutamiseks sidemasti nähtavus; isik ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tehnilisi eeldusi, isik ei ole ostnud või võtnud rendile Teenuse kasutamiseks vajalikku Seadet või ei ole tellinud Teenuse osutamiseks vajalikku Seotud teenust nt ei ole isikul internetiühendust Televisiooni- või Videovalveteenuse osutamiseks jms);

3.11.2. Tehniliselt ei ole võimalik isiku poolt soovitud piirkonnas pakutavat Teenust osutada mh isiku poolt soovitud kvaliteediga, andmeedastuskiirusega;

3.11.3. Isikul puudub esindusõigus tehingute tegemiseks esindatava nimel või isik ei ole andnud vajalikke andmeid või isik ei ole esitanud soovitud Teenuse osutamist võimaldava Võrguga ühendamise asukoha aadressi või isik ei ole ole esitanud või ei esita muid vajalikke andmeid, dokumente, informatsiooni või need andmed on valed või puudulikud;

3.11.4. Isikul on sissenõutav võlgnevus talle osutatud Teenuste või renditud Seadmete eest, maksehäired või isiku suhtes toimub pankrotimenetlus või juriiidline isik on likvideerimisel.

3.12.   Levikom sõlmib Kliendiga Lepingu, kui Klient soovitud asukohas on Levikomile teadaolevalt olemas Lepingu täitmiseks ja Kliendile nõuetekohase kvaliteediga Teenus(t)e osutamiseks vajalik tehniline võimalus sh nt kui on tagatud mastinähtavus. Kui Kliendi poolt Lepingu sõlmimisel esitatud andmetes ilmnevad olulised puudused või ilmnevad muud takistavad asjaolud, on Levikomil õigus Teenus(t)e aktiveerimist edasi lükata ning taotleda Kliendilt puuduste kõrvaldamist. Kui Lepingu sõlmimise järgselt selgub, et Levikomi eelnev esialgne hinnang tehnilise võimaluse osas oli ekslik ja Teenus nõuetekohase kvaliteediga osutamine Kliendi soovitud asukohas ei ole tegelikult tehniliselt võimalik, või Klient ei kõrvalda eelnimetatud puudusi või takistavaid asjaolusid Levikomi poolt määratud tähtajaks, on Levikomil õigus Leping ühepoolselt ja ette teatamata üles öelda.

3.13.   Levikomil on õigus Kliendi poolt esitatud Teenuste osutamiseks vajalike andmete kontrollimisel ilmnenud puuduste või muude takistavate asjaolude korral (sh ettenähtud Tasude tasumine, lõppkasutaja on sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme, Klient ei ole taganud tehnilisi eeldusi Teenuse osutamiseks) pikendada Üldtingimuste punktis 3.10. sätestatud Teenuse osutamise alustamise aega sh Teenuse aktiveerimise tähtaega ning nõuda takistuste, puuduste kõrvaldamist mõistliku aja jooksul. Sellisel juhul pikeneb Teenuse osutamise aeg takistuse või puuduse kõrvaldamise aja võrra. Levikomil on õigus Lepingust ühepoolselt ja ette teatamata üles öelda, kui Klient ei kõrvalda esinenud puudusi, takistusi ettenähtud tähtajaks.

3.14.    Kui Klient soovib kasutada või saada Levikomi pakutavat soodustust sh saada või rentida Levikomilt Seadet soodushinnaga, saada Teenuse, Toote, Seadme vms Kauba Tasult allahindlust, saada need erihinnaga (tavapäraselt soodsamatel tingimustel), mille eelduseks on Kliendi poolt vastava Teenuse, Teenuspaketi, Toote, Seadme või Teenuse parameetrite kasutamine kokkulepitud mahus ja/või ajavahemiku jooksul, võib Klient sõlmida Levikomiga vastavatel tingimustel tähtajalise Lepingu või võtta Lepinguga tähtajalise kohustuse (edaspidi Tähtajaline Leping). Tähtajalise Lepinguga võtab Klient vastava kokkulepitud tähtajalise perioodi jooksul täitmiseks tähtajalise kohustuse Lepingus kokkulepitud Teenuseid või Tooteid tarbida, kasutada Lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul ning nimetatud tähtaja jooksul tasuda Maksetähtajaks Hinnakirjas, Lepingus, Arvel või Aktis sätestatud Tasusid. Tähtajalise lepingu sõlmimise eelduseks on, et Klient täidab või on täitnud vastava Lepingu sõlmimiseks vajalikud kohustused (nt Tasu maksmine, Toote või Teenuse tehniliste parameetrite, nõuete täitmine). Tähtajalise Lepingu alusel Kliendile antav rahaline või varaline soodustus võib olla allahindlus, soodushind, erihind Teenusele, Tootele, Seadmele või Kaubale st nii Seadme kasutusele (rendile) kui Seadme, Kauba müügile. Tähtajalise Lepingule kohaldub Üldtingimustes, Hinnakirjas, Aktis ning Tähtajaliste tootelepingu lõpetamise tingimustes sätestatu, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

3.15.    Erakliendiga sõlmitava Tähtajalise Lepingu esijalgne miinimumperiood ei ületa 2 (kahte) aastat ning Erakliendil on võimalus sõlmida Tähtajaline Leping, mille kestvus on maksimaalselt 1 (üks) aasta. Võimalusest sõlmida Tähtajaline Leping kestvusega 1 (üks) aasta teavitab Levikom Eraklienti vastava Tähtajalise lepingu sõlmimisel.

3.16.    Tähtajalise Lepingu peatamisel sh Teenuse osutamise piiramisel Üldtingimuste punktide

6.7. või 6.10. alusel peatub Tähtajalise Lepingu tähtaja kulg. Teenuse osutamise piiramise lõppemisel jätkub Tähtajalise Lepingu tähtaja kulg Kliendile Teenuse osutamise jätkamise päevast alates.

3.17.    Levikomi poolt tehtud pakkumised k.a kampaaniapakkumised, ei ole siduvad kuni vastava Lepingu või muu Poolte poolt kinnitatud siduva kokkuleppe sõlmimiseni sh Lepingu sõlmimise eelduste täitmiseni (nt tehnilise võimekuse realiseerumiseni, tehnilise liitumise võimaluse tagamiseni, Teenuse osutamise parameetrite, nõuete tagamise täitmiseni, Seotud teenuse või Seotud vahendi olemasoluni). Levikom jätab endale õiguse pakkumisi muuta, kui pakkumisega seoses ei ole lubatud teisiti. Levikom jätab endale õiguse pakkumisest taganeda vastavalt Üldtingimuste punktile 3.11., juhul kui ei ole täidetud vastavas punktis sätestatud eeldused sh Teenuse osutamiseks. Levikom kohustub Teenust osutama või Kaupa tarnima üksnes juhul, kui Pooled on selles selgesõnaliselt kokku leppinud, eelkõige vastava Lepingu alusel ning juhul, kui see on tehniliselt võimalik.

3.18.    Levikom edastab Kliendile personaalseid teateid sõltuvalt teate sisust kas Kliendile saadetaval Arvel, Kliendi Levikomile teada oleval e-posti aadressile või postiaadressile, Veebikeskkonda või SMS-sõnumi teel. Pooled loevad, et Klient on need teated kätte saanud kahe (2) kalendripäeva möödumisel teate või Arve väljastamisest. Kui Levikom edastab Kliendile teate SMS-iga, loevad Pooled, et Klient on teate kätte saanud samal päeval. Teateid saab Klient säilitada taasesitataval.Eelnimetatud viisidel saadetud teateid saab Klient säilitada nii, et neile on võimalik hiljem juurde pääseda ja teateid vajadusel muutmata kujul taasesitada.

 

 

4. LEPINGUTE  ÜLESÜTLEMINE  JA  TAGANEMINE

4.1.       Lepingud öeldakse üles või need lõppevad Lepingus, Üldtingimustes, muudes Tingimustes sh Tähtajaliste tootelepingute lõpetamise tingimustes ning Õigusaktides toodud alustel. Lepingu ülesütlemine, lõppemine või taganemine ei vabasta Poolt kohustusest täita vastava Lepingu kehtivuse ajal Lepingust tekkinud sisssenõutavaks muutnud kohustused. Lepingu ülesütlemine toimub vastava avalduse alusel. Klient peab Lepingu ülesütlemise avalduse esitama Levikomile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning vastavalt selliselt, et Klienti oleks võimalik tuvastada Üldtingimuste punkt 3.1. alusel (eelkõige omakäeliselt või elektrooniliselt allkirjastatuna), järgides Üldtingimuste punktides 4.3.-4.5. sätestatut. Kui Levikom soovib lepingut üles öelda, teavitab ta sellest Klienti Levikomile teada oleva Kliendi sidevahendi kaudu (e-posti või posti teel) ja Levikomile teada olevatele Kliendi kontaktandmetele, edastades Kliendile vastava teate/avalduse Lepingu ülesütlemise kohta.

4.2.       Erakliendil on õigus sidevahendi abil või väljaspool äriruume sõlmitud Lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates vastava Lepingu sõlmimisest, juhul kui Klient ei ole oma taganemisõigusest loobunud. 14-päevase tähtaja kulgemine algab Lepingu sõlmimisest või Lepingu alusel saadu Kliendile üleandmisest. Klient loetakse lepingust taganenuks, kui ta on esitanud Levikomile nõuetekohase taganemisavalduse vähemalt elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti teel ja tagastanud kõik Lepingu alusel saadu Levikomile. Liitumis-, Paigaldustasu sh Paigaldustasu osaline asendus ei kuulu taganemisel tagastamisele. Erakliendi taganemisõiguse kasutamise tingimusi, tähtaega ja korda reguleerib Kodulehel kättesaadavaks tehtud Taganemise juhend, mis on Kliendile järgimiseks kohustuslik. Vastavalt VÕS § 48 lõikes 1 punktis 14 sätestatule tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab Lepingu esemeks olnud asja tagastamise kulud tarbija st Eraklient.

4.3.       Erakliendil on vastavalt ESS-ile õigus Sideteenuse Leping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, teavitades Levikomi ülesütlemisest Üldtingimuste punktis 4.1 sätestatud viisil isiklikult või volitatud esindaja vahendusel. Ülesütlemine loetakse jõustunuks ülesütlemise avalduse saamisele järgnevast Tööpäevast alates, kui avalduses ei sisaldu hilisem tähtpäev.

4.4.       Ärikliendil on õigus tähtajatuna sõlmitud Sideteenuse Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 1 (ühe) kalendrikuu Üldtingimuste punktis 4.1 sätestatud viisil, kui Lepingust ei tulene teisiti. Muude Ärikliendi Lepingute lõpetamise tingimused on sätestatud vastavas Lepingus või Hoolduslepingu üldtingimustes.

4.5.       Klient kohustub Lepingu lõpetamiseks võtma ühendust Klienditeenindusega ning esitama Klienditeenindusele e-posti või posti teel Üldtingimuste punktis 4.1. sätestatud Lepingu ülesütlemise avalduse järgmiste andmetega: 1) Kliendi isikukood või registrikood (esindaja kohustub esitama nii Kliendi kui enda isikukoodi); 2) lõpetatava Lepingu number; 3) Lepingu lõpetamise kuupäev.

4.6.       Kui Kliendil ei ole kehtivaid Lepinguid, mille alusel Levikom osutab Kliendile Teenuseid või müüb Kaupu, võib kumbki Pool öelda Kliendilepingu üles, teatades sellest teisele Poolele Üldtingimuste punktis 4.1. sätestatud viisil ette viisteist (15) kalendripäeva. Samuti võivad Pooled lõpetada Kliendilepingu igal ajal Poolte kokkuleppel.

4.7.       Lepingu ülesütlemisel maksab Klient Tasu Teenuste või Toodete eest kuni Teenuste osutamise lõppemiseni ja kuni tagastamisele kuuluvate Seadmete sh Rendiseadmete tagastamiseni Levikomile. Kliendile osutatud Teenuseid arveldatakse kalendrikuu põhiselt. Juhul kui Klient ütleb Lepingu üles enne kalendrikuu lõppu ja Leping sisaldab kuupõhist Tasu, tasub Klient kuupõhise Tasu täiskuu eest.

4.8.       Lepingu lõppemisel kohustub Klient talle Lepingu, Akti alusel üleantud Seadmed omal kulul Levikomile tagastama v.a kui Klient ostab Seadmed välja (st tasub Seadmete väljaostuhinna). Kliendile kasutusse sh rendile antud Seadmeid sh muid Seadmeid, mis kuuluvad Lepingu lõppemisel tagastamisele, arveldatakse rendi- või kasutuspäeva põhiselt kuni Seadmete tagastamiseni Levikomile. Juhul kui Klient ei tagasta tagastamisele kuuluvat Seadet tähtaegselt kohustub Klient tasuma tagastamata Seadme rendi- või kasutuse eest vastava Arve alusel Tasu kuni Seadme tagastamiseni Levikomile. Seadmete tagastamise tingimused on sätestatud Üldtingimuste punktis 9.

4.9.       Lõpparve esitatakse Kliendile hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul alates Lepingu lõpetamisest osutatud Teenuste eest ja vajadusel tagastamata Seadmete eest.

4.10.    Kui Klient ei ole üks (1) kuu enne Tähtajalise Lepingu kehtivusaja lõppu teavitanud Levikomi soovist Leping lõpetada või jätkata Lepingut Tähtajalisena ja jätkab peale Lepingu tähtaja möödumist Teenuse, Toote kasutamist, siis muutub Leping tähtajatuks kui Lepinguga ei ole ettenähtud teisiti. Lepingu muutumisel tähtajatuks kehtivad Kliendi poolt kasutatavate Teenuste, Toodete ja Seadmete suhtes tavakorras kehtivad hinnad, mahud ning Tingimused vastavalt Lepingu tähtajatusele sh kehtib tähtajatute Lepingute Hinnakiri.

4.11.    Tähtajalise Lepingu ennetähtaegne ülesütlemine on võimalik üksnes Lepingus või Tingimustest fikseeritud juhtudel ja tingimustel. Tähtajalise Lepingu ennetähtaegselt ülesütlemisel on Klient kohustutab tasuma Levikomile viimase nõudmisel leppetrahvi ja/või muu kulu vastavalt Lepingus või Tingimustes fikseeritule, millega Klient hüvitab Levikomile Tähtajalise Lepingu alusel saadud soodustuse ja/või Seademe, Kauba väljaostu korral väljaostuhinna jääkväärtuse Üldtingimuste punkti 4.12. alusel. Tähtajalise Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on Klient muuhulgas kohustatud kandma Lepingu ülesütlemisega kaasnevad kulud, mis on fikseeritud Üldtingimuste punktis 4.13., Tingimustes, Lepingus, Õigusaktides.

4.12.    Tähtajalise lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel sh soodsama Teenus- või Tootepaketi vastu vahetamisel võib Klient olla Levikomi nõudmisel kohustatud tasuma leppetrahvi v.a Üldtingimuste punktides 4.17., 5.2., 5.3. sätestatud juhtudel. Leppetrahvile kohaldub muuhulgas Tähtajaliste tootelepingute lõpetamise tingimustes sätestatu. Tähtajaline Leping on seotud Levikomi poolt antava soodustusega st Toote, Teenuse, Seadme, Kauba tava-, täis- või koguhinna st tegelikult tasumisele kuulunud või kuuluva hinna ning Tähtajalises Lepingus fikseeritud rahalise või varalise soodustuse (nt soodus-, erihinna, allahindluse) maksumuse vahega Tähtajalise lepingu perioodil. Leppetrahv koosneb Levikomi poolt Kliendile antud soodustusest st Kliendi poolt saadud Teenuse, Toote, Seadme või Kauba soodustuse ja selle tava-, täis- või koguhinna vahest, võttes arvesse Kliendi poolset Tähtajalise Lepingu täitmist. Seadme või Kauba omandamise korral koosneb leppetrahv Seadme või Kauba väljaostuhinna maksumusest vastavalt Tähtajalisele Lepingule, Arvele ja Aktile, võttes arvesse Kliendi poolset Tähtajalise Lepingu täitmist. Seadme või Kauba omandamise kohustusega Tähtajalise Lepingu puhul kohustub Klient leppetrahvina hüvitama saadud Seadme või Kauba väljaostuhinna jääkväärtuse, mis arvutatakse võttes arvesse Seadme või Kauba väljaostu täishinda ning Kliendi Tähtajalise Lepingu lõppemiseni st tähtaja lõpuni jäävat perioodi, arvestade Kliendi poolset Tähtajalise Lepingu täitmist. Levikomil on õigus nõuda leppetrahvi vastavalt Levikomile tekkinud kogukulude ulatuses, mis arvestab Kliendi poolset Lepingu täitmist sh senist maksekäitumist.

4.13.    Tähtajalise Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on Klient kohustatud kandma ka muud Tähtajalise Lepingu ülesütlemisega kaasnevad kulud, eelkõige kohustub Klient tasuma tagastamisele kuuluvate Seadmete tagastamise kulud vastavalt valitud tagastamise viisile, Seadmete mahavõtmise ja demoneteerimise tellimisel Levikomilt vastavad kulud Hinnakirja alusel.

4.14.    Tähtajalise Lepingu lõppemisel ning eeldusel, et Kliendil ei ole võlgnevusi Levikomi ees, on Kliendil õigus kasutusse võetud Seadmed Levikomi pakutud väljaostuhinna alusel välja osta. Väljaostuhinna täielikul tasumisel saab Klient Seadmete omanikuks ja vastavad Seadmed tagastamisele ei kuulu.

4.15.    Levikom on õigus teha Kliendile ka muid hinnasoodustusi, näiteks Seadme väljaostuhinna soodustusi ja pakkumisi väljaostetud Seadme tagasiostuks ning anda soovitusi Seadmete, Kauba utiliseerimiseks ja edasimüügiks. Levikomil ei ole Seadmete või Kauba tagasiostu kohustust.

4.16.    Levikom sõlmib Lepingu, kui Kliendi soovitud asukohas või piirkonnas on Levikomile teadaolevalt olemas Lepingu täitmiseks, Teenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks vajalik tehniline võimalus ja võimekus sh võimalus osutada Teenust nõuetekohase kvaliteediga. Kui Lepingu sõlmimise järgselt selgub, et Teenuse osutamine ei ole tehniliselt võimalik sh nõuetekohase kvaliteediga st k.a juhul kui selgub, et esijalgne hinnang Teenuse osutamise võimalikkuse osas oli eksklik või puudub muu tehniline võimekus Teenuse osutamiseks, Klient ei ole täitnud Levikomi poolt nõutud eeldusi, parameetreid Teenuse osutamiseks sh ei ole taganud nõutud Seotud teenuse või Seotud vahendi olemasolu (nt puudub Televisiooniteenuse osutamiseks Seotud teenusena Internetiteenus või vajalikud tehnilised parameetrid teenuse osutamiseks), on Levikomil õigus Leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Kliendile 5 (viis) kalendripäeva ette. Kui Pooled ei ole Lepingut sõlminud kirjalikult, on käesoleva punkti alusel Levikomilt õigus pakkumisest taganeda ja Lepingu sõlmimisest keelduda vastavalt Üldtingimuste punktile 3.11.

4.17.    Levikomil on õigus Leping üles öelda 1 (ühe) kuulise etteteatamisega alljärgnevatel juhtudel:

4.17.1.    Levikom lõpetab tervikuna Klientidele teatava Teenuse, Teenuspaketi, Toote pakkumise või Teenuse osutamise;

4.17.2.    Levikom lõpetab teatud piirkonnas või aadressil Teenust kasutavale Kliendile Toote, Teenuse või –paketi osutamise selleks vajaliku tehnilise võimaluse või võimekuse puudumise, lõppemise, likvideerimise tõttu või ei võimalda selle piirkonna või aadressi tehniline võimalus jätkata Teenuse osutamist nõuetekohaste parameetritega sh kvaliteediga;

4.17.3.    Levikomist mittetulenevatel, tehnilistel või muudel põhjustel on oluliselt takistatud või muutunud võimatuks Lepingu alusel Teenuse osutamine või muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmine;

4.18.    Levikomil on õigus Leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui Sideteenuse osutamist on piiratud vastavalt Üldtingimuste punktile 6.7. ja ESS § 98 lõike 1 punktide 1–

3 ja 5 alusel ning piiramise alus ei ole ära langenud 1 (ühe) kuu jooksul piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast arvates.

4.19.    Levikomil on õigus Leping ilma etteteatamiseta üles öelda ja lõpetada Teenuse osutamine muuhulgas alljärgnevatel juhtudel:

4.19.1.    Klient rikub oluliselt Lepingut, Üldtingimusi ja/või muid Tingimusi;

4.19.2.    Klient ei ole tasunud tellitud Toote või talle osutatud Teenuse eest tähtaegselt või on hilinenud tasumisega üle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva või ületab talle kehtestatud Krediidilimiiti;

4.19.3.    kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei saa mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamise tähtaja lõppemiseni;

4.20.    Puuduse või Lepingu rikkumise korral, mille on põhjustanud Klient ning, mille tõttu ei ole võimalik Levikomil Teenust osutada sh nõuetekohase kvaliteediga ja mahus, see on takistatud või ei ole võimalik Teenuse osutamist Klientidele alustada on Levikomil Üldtingimuste punkt 6.7. alusel õigus Sideteenuse osutamist piirata ning juhul, kui Klient, kes puuduse või rikkumise on põhjustanud, ei ole puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või rikkumist lõpetanud, on Levikomil õigus Leping üles öelda vastavalt Üldtingimuste punktile 4.19.

4.21.    Lepingust kuni selle lõpetamiseni tekkinud Poolte õigused ja kohustused jäävad kehtima kuni nende nõuetekohase täitmiseni, sh jäävad kehtima Kliendi kohustus tasuda Levikomile maksmata Tasu(d) ja vastavad viivised st Lepingu lõpetamine ei vabasta viiviste tasumise kohustusest. Klient on kohustatud hüvitama võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud vastavalt Üldtingimustes ja Õigusaktides sätestatule.

4.22.    Lepingu ülesütlemisel või taganemisel kohustub Klient tagastamisele kuuluva Kauba, Seadmed ja muu vara viivitamatult omal kulul Levikomile tagastama. Kauba, Seadmete ja muu vara tagastamisega seotud kulud kannab Klient. Taganemisel või Lepingu ülesütlemisel ei ole Levikomil kohustust tagastamisele kuuluvale varale, Seadmetele või Kaubale ise järgi tulla. Taganemisel saadab Klient viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest Levikomile tagastamisele kuuluva Seadmed, Kauba või muu vara tagasi või annab need üle Levikomile. Juhul kui Klient ei ole vastavat vara, Seadmeid või Kauba tagastanud loetakse, et Klient ei ole Lepingust taganenud. Lepingu ülesütlemisel või lõppemisel kohustub Klient viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) Tööpäeva möödumisel alates Teenuse osutamise lõpetamisest tagastama Levikomile tagastamisele kuuluvad Seadmed, Kauba või muu vara v.a kui Pooled lepivad kokku muus tagastamise tähtajas. Juhul kui Klient ei ole tagastamisele kuuluvaid Seadmeid, Kaupa ja muud vara tagastanud, loetakse, et need on Kliendi rendis s.o kasutuses ja käesolevas punktis märgitud tagastamise tähtaega ületavas osas esitatakse Kliendile Arve. Seadmete tagastamise tingimused on sätestatud Üldtingimuste punktis 9.

4.23.    Levikomil on õigus keelduda Lepingu üles ütlemisel või taganemisel üleantu väljaandmisest osas, milles Klient ei ole oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt täitnud, eelkõige seni kuni Levikom pole Lepingu esemeks olevat tagastamisele kuuluvat vara, Seadmeid või Kaupa Kliendilt nõuetekohaselt tagasi saanud.

 

5. LEPINGUTE  MUUTMINE

5.1.       Lepingute muutmine toimub Poolte nõudel kirjalikus vormis. Lepingute muutmine võib toimuda ka muus vormis st e-posti või klienditelefoni teel Levikomile esitatud sooviavalduse alusel, kui kumbki Pool ei nõua Lepingu muutmist kirjalikus vormis ning eeldusel, et Klient on piisavatel alustel tuvastav vastavalt Üldtingimuste punktile 3.1.

5.2.       Pooled on kokku leppinud, et Levikomil on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi (sh Sideteenuse Lepingu tingimusi) alljärgnevatel juhtudel:

5.2.1.  Hinnakirjas sh Aktis olevaid tasumäärasid ja muid Hinnakirjas, Aktis fikseeritud tingimusi, kui tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mistahes tasumäära või tingimuse kehtestamise aluseks olnud või tingimuse või tasumääraga või ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, tööjõu- või muud sisekulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) või kui vastava tasumäära kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui 2 (kaks) aastat või ilmnevad muud olulised asjaolud, mille esinemise tõttu on hinnamuudatus vajalik ja põhjendatud;

5.2.2.  teisi Tingimusi ja ülddokumente juhul, kui selle tingib teatud valdkonna või teenus(t)e tehniline või sisuline areng, sh teatud tehnilise lahenduse kasutamisest loobumine või selle muutmine või uuendamine, Klientidele Teenus(t)e kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomine või vajadus täpsustada Teenus(t)e osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid või ärikeskkonnaga seotud asjaolude või Teenuse osutamise sisendkulude muutumine ja;

5.2.3.  kõiki Tingimusi juhul kui see on tingitud muudatustest Õigusaktides või kohtupraktikas, riikliku institutsiooni otsusest, ettekirjutusest või jõustunud kohtuotsusest ning Õigusaktides fikseeritud juhtudel (sh Sideteenuse Lepingute tingimusi ESS-is toodud juhtudel).

5.3.       Levikom teatab Kliendile vähemalt üks (1) kuu ette nende Tingimuste muutmisest, mis otseselt muudavad olemasolevate Klientide sideteenuse või muu Teenuse Lepingu tingimusi, välja arvatud Teenuse hinnalangust puudutavad või Tasu maksmist mitte mõjutavad muudatused Hinnakirjas.

5.4.       Levikom teatab Kliendile Sideteenuse Tingimuste muutumisest Kliendile saadetava Arvega Kliendi poolt valitud Arve edastamise kanalis ja/või e-kirjaga (e-posti aadressi puudumisel kirjaga postiaadressil), kui Lepinguga ei ole kokkulepitud teisiti. Levikom võib Tingimuste muutmise teate esitada Kliendile muudetavate või uute Tingimuste osas ka kokkuvõtlikult lisades sellisel juhul teatesse viite, et täiendatud teate ja muudetud või uute Tingimustega on Kliendil võimalik tutuvda Levikomi Kodulehel..

5.5.       Muude Teenuste Tingimuste muutmisest teatab Levikom Kliendile teatega Kodulehel või arvel, e-kirja või SMS-iga, Veebikeskkonnas või muul mõistlikul viisil. Pooled loevad, et Klient on Kodulehe teate kätte saanud selle Kodulehel avaldamisest.

5.6.       Kui Kliendile on punkti 5.3. alusel Tingimuste muutmisest teatatud ja/või teade avaldatud ja Klient ei ole nõus vastava sõlmitud Lepingu Tingimuste muutmisega, on tal võimalus 1 (ühe) kuu jooksul alates muudatuste kohta teate avaldamisest ja/või muudatusest teavitamisest, vastavaid muudetud Tingimusi sisaldav Leping üles öelda teavitades sellest Levikomi Üldtingimuste punktis 4.1. sätestatud vormis ja täites kõik Pooltevahelistest Lepingutest tulenevad kohustused. Erakliendil on sellisel juhul õigus Leping üles öelda ilma leppetrahvita. Kui Klient alates Tingimuste muutmise teate saatmisest ja/või avaldamisest ei ütle vastavate Tingimustega seotud Levikomiga sõlmitud Lepingut 1 (ühe) kuu jooksul vastavalt Üldtingimuste punktile 4.1. üles, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet vastavate muudatuste aktsepteerimiseks, ta ei oma pretensioone Levikomi vastu muudatuste osas ning muudetud Tingimused jõustuvad Kliendiga sõlmitud Lepingu suhtes täies ulatuses. Asjaolule, et Kliendi poolset tegevusetust loetakse taolises olukorras õiguslikke tagajärgi omavaks tahteavalduseks, viitab Levikom Tingimuste muutmise teates.

5.7.       Muudetud Tingimuste kohaselt Kliendile esitatud Arvet on Kliendil õigus vaidlustada 1 (ühe) kuu jooksul Arve esitamisest põhjusel, et ta ei ole Tingimuste muutmise teadet kätte saanud ega sellega nõustunud ning ta ei soovi Üldtingimuste punkti 5.2. kohaselt muudetud Tingimustel Teenuse kasutamist jätkata. Sellisel juhul tühistatakse Kliendile esitatud Arve muudetud Tingimustest tulenevas osas ning Leping loetakse vaidlustuse esitamisega Kliendi poolt ülesöelduks. Peale eeltoodud tähtaega ei ole Kliendil õigust Tingimuste muutmisest tulenevaid vaidlustusi esitada

5.8.       Muudetud Tingimused või uued Tingimused saavad oma jõustumise päevast Lepingu lahutamatuks osaks ning on Pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud Tingimuste sätete või tingimuste kehtivus loetakse sellega lõppenuks.

5.9.       Nime, aadressi ja muude oluliste kontaktandmete muutusest on Klient kohustatud teatama Levikomi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates muutuse toimumisest.

5.10.    Kui Tooteingimustest ei tulene teisiti, on Kliendil võimalik muuta Teenuse parameetreid Tootetingimustes määratletud valikute ja konkreetses asukohas ja/või Kliendi seadmes olevate tehniliste võimaluste piires. Muudatuse tegemiseks peab Klient esitama Levikomile Tellimuse ning Levikomi nõudel aktsepteerima Tellimuse kinnituse.

5.11.    Kui Klient võimaldab Levikomi ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu alusel tarbida Kasutajal Teenuseid või Tooteid, nõustub Klient ühtlasi sellega, et Kasutajal on õigus tema poolt kasutatava Teenuse osas muuta selle Teenuse parameetreid, tellida lisateenuseid ja teha muid sarnaseid toiminguid. Kasutaja poolt eeltoodud viisil tehtud toimingute eest on vastutav Klient.

 

 

6.  TOODETE  KASUTAMISE  JA  TEENUSTE  OSUTAMISE  TINGIMUSED

6.1.       Levikom pakub Teenuste osutamiseks vajalikke tehnilisi lahendusi parimaks peetud moel vastavuses Õigusaktides sätestatuga ning osutab Teenuseid juhul kui isiku soovitud Teenusega liitumine ja Teenuse osutamine on tehniliselt võimalik isiku poolt soovitud piirkonnas sh Ühenduspunktis ning juhul kui Teenuse osutamise koht sh Ühenduspunkt, Seotud teenused ja vahendid vastavad Levikomi poolt kehtestatud Teenuste osutamiseks vajalikule tehnilisele võimekusele, tehnilisele vastavausele ja nõuetele (mh parameetrite, sidelahenduste ühilduvuse, sidemasti asukoha kauguse, võrgulahenduse, Seotud teenuste nõuete sh kiiruse jms osas). Teenuse osutamiseks on muuhulgas vajalik Võrgu olemasolu või selle rajamine.

6.2.       Teatud Teenuste osutamise eelduseks on Seotud teenuste olemasolu isiku poolt soovitud piirkonnas sh Ühenduspunktis (nt. Videovalve- ja Televisiooniteenused eeldavad Internetiteenuse olemasolu). Levikomi nõuetele peab vastama nii Seotud teenus (nt Internetiteenuse parameetrid) kui Kliendi poolt soovitud Teenuse osutamise asukoht sh Ühendus- või liitumispunkt (nt peab olema tagatud Teenuse osutamise asukohta üldine ligipääsetavus, elektritoite olemasolu jms). Samuti peavad Levikomi nõuetele vastama Teenuse osutamiseks vajalikud Seadmed vastavalt Lepingus ja /või Tootetingimustes sätestatule. Teenuse kvaliteetseks toimimiseks peavad ka Kliendile kuuluvad seadmed, mida kasutatakse Teenuse tarbilisel ja sellega ühenduses kasutatavad kaablid vastama nii Levikomi kui Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele ning olema sobilikud Teenuse tarbimiseks.

6.3.       Teenuse osutamise alustamiseks annab Klient nõusoleku vastava Akti allakirjastamisega, Arve tasumisega ja/või Lepingu sõlmimisega, millie korral annab Klient muuhulgas õiguse ja nõusoleku ilma Levikomi hüvitamiskohustuseta Teenuse osutamiseks vajaliku Võrgu ja Liini sh muude tehniliste lahenduste väljaehitamiseks Kliendi soovitud asukohas sh nii hoones kui territooriumil ning Kliendi soovitud Teenuse kasutamise asukohta Teenuse kasutamiseks ja osutamiseks vajalike Seadmete paigutamiseks ilma vastava Levikomi hüvituskohustuseta.

6.4.       Kui Teenuse osutamise alustamiseks (nt liitumisel) või taasalustamiseks (nt ümberpaigutamisel) on vajalik Võrgu rajamine, kannab Võrgu rajamise kulud Klient. Levikom rajab Võrgu Kliendi tellimusel vastava Tasu eest Hinnakirja ja/või Levikomi poolt koostatava ja Kliendiga eelnevalt kooskõlastatava kokkuleppe sh hinnakalukatsiooni alusel ning juhul kui see on tehniliselt võimalik.

6.5.       Levikomil on õigus teha ühepoolselt muudatusi Toodete pakkumisel või Teenuste osutamisel kasutatavates tehnilistes lahendustes. Kui vastavad muudatused eeldavad Levikomile kuuluva Võrgu osaks olevate Seadmete ümbervahetamist, nende tarkvara uuendamist, seadistamist või muude vastavate Seadmetega seotud muudatuste tegemist, kannab sellega seotud kulud Levikom. Kui vastavad muudatused eeldavad Kliendi Võrgu või teisele sideettevõtjale kuuluva Võrgu või Kliendile kuuluvate või tema valduses olevate Seadmete ümbervahetamist, tarkvara uuendamist, seadistamist või muude vastavate Seadmetega seotud muudatuste tegemist, kannab sellega seotud kulud Klient.

6.6.       Teenuste osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduste muudatustest, millega muudetakse Kliendi Lepingu tingimusi või millega kaasnevad Kliendi jaoks täiendavad kulutused, teatab Levikom Kliendile ette vähemalt 1 (üks) kuu v.a kui Pooled lepivad kokku teisiti. Kui Klient ei ole selliste muudatustega nõus, on tal enne muudatuste tegemist võimalus vastava Teenuse osutamise aluseks olev Leping igal ajal üles öelda vastavalt Üldtingimuste punktile 5.6.., esitades Levikomile Üldtingimustes punktis 4.1. sätestatud Lepingu ülesütlemise avalduse.

6.7.       Levikom võib Kliendile Teenuse osutamist piirata juhul, kui:

6.7.1.  Klient on hilinenud Teenuse eest tasumisega üle 14 (neljateistkümne) päeva või ületab temale kehtestatud Krediidilimiiti;

6.7.2.  Klient on Võrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;

6.7.3.  Klient häirib terminalseadme kasutamisega Võrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid,

6.7.4.  Sideteenuse osutamise piiramine on vajalik Võrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;

6.7.5.  Klient rikub oluliselt sõlmitud Lepingu tingimusi sh piirangu rakendamine on põhjendatud punktides 6.19. ja 8.4. sätestatud kohustuste rikkumise tõttu Kliendi poolt;

6.7.6.  piirang tuleb Õigusaktist.

6.8.       Teenuse piiramine p. 6.7.2. ja 6.7.3.nimetatud alusel on lubatud juhul, kui:

6.8.1.  terminalseade ei vasta tavaliselt sellistele seadmetele kehtestatud tehnilistele nõuetele;

6.8.2.  terminalseade rikub Võrgu terviklikkust;

6.8.3.  terminalseade on ebaseaduslikult valmistatud või ümber ehitatud;

6.8.4.  terminalseadme kasutamisega häiritakse teisi Võrgu või sideteenuse kasutajaid.

6.9.       Levikom teatab punktis 6.7. sätestatud piiramisest sobival viisil ette, märkides piiramise põhjused ja võimalusel aja. Punktis 6.7.4. ettenähtud tööde teostamisest teatab Levikom mõistlikul viisil vähemalt viis (5) Tööpäeva ette plaaniliste tööde korral ning üks (1) Tööpäev ette kiireloomuliste, rikke ennetamiseks vajalike tööde korral, viidates ühtlasi piiramise ajale ja põhjusele.

6.10.    Kliendil on õigus nõuda Sideteenuse osutamise piiramist või Sideteenuse Lepingu peatamist ka omal initsiatiivil, olles vajadusel tasunud eelnevalt Lepingu alusel maksmisele kuuluvad Tasud ning täitnud muud Lepingu alusel sissenõuetavaks muutunud kohustused ning esitades Levikomile vastava avalduse, kus on märgitud järgmised andmed: 1) Sideteenuse piiramine tähtaeg s.o algus- ja lõpukuupäev ja tingimused s.o millise Sideteenuse piiramist soovitakse, millises ulatuses; 2) Sideteenuse lepingu number; 3) Kliendi Andmed sh isikukood või registrikood. Juhul, kui ei ole täidetud käesolevas punktis sätestatud tingimused Sideteenuse piiramiseks sh juhul kui Klient ei ole esitanud vastavat avaldust või avalduses nõutud andmeid, on Levikomil õigus Sideteenuse piiramisest keelduda. Kui Sideteenuse piiramise teenus on tasuline teavitab Levikom Klienti sellest enne Sideteenuse piirangu rakendamist ja jätab talle võimaluse vähemalt 1 (ühe) Tööpäeva jooksul nimetatud Sideteenuse piiramisest loobuda. Klient kohustub Levikomi soovist Sideteenust omal initsiatiivil piirata ette teatama vähemalt 5 (viis) Tööpäeva.

6.11.    Kui Klient ei soovi peatada, piirata sõlmitud Lepingu raames Teenus- või Tootepaketis sisalduvaid Teenuseid tervenisti, vaid ainult üht Teenustest, ei ole tegu Teenuse piiramise, vaid Lepingu tingimuste muutmisega v.a kui Pooled lepivad kokku teisiti.

6.12.    Sideteenuse täielikul piiramisel (v.a Üldtingimuste punktis 6.7.4 sätestatud juhul) tuleb Kliendil tema kasutuses olev Levikomile kuuluv ja vastava piiratava Sideteenuse kasutamisel kasutatav Seade koheselt, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) Tööpäeva jooksul arvates Teenuse piiramisest Levikomile ajutiselt tagastada v.a kui Pooled lepivad kokku tesiti. Kui Seadet ei tagastata tuleb Kliendil tasuda Seadme kasutamise eest Teenuse piiramise perioodil Hinnakirjajärgset rendi- või kasutustasu.

6.13.    Juhul kui Teenuse osutamise peatamise, piiramise alus tulenes Kliendi poolt Lepingus, Üldtingimustes, Õigusaktides sätestatud kohustuste rikkumisest, on Teenuse osutamise peatamise aluste kõrvaldamisel Levikomil õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutuse võimaluse taastamiseks tehtud kulutuste hüvitamist. Piiratud Sideteenuse taastamise eest tuleb Kliendil maksta kehtiva Hinnakirjajärgset Tasu v.a kuu piiramise alus tulenes Levikomist st Üldtingimuste punkt 6.7.4. puhul.

6.14.    Levikom taastab Sideteenuse osutamise Kliendile endises ulatuses hiljemalt kahe (2) Tööpäeva jooksul alates Sideteenuse osutamise piiramise aluseks oleva asjaolu kõrvaldamisest.

6.15.    Klient on kohustatud kindlustama Terminaliseadmele, vajadusel muudele Teenuse kasutamiseks vajalikele Seadmetele nõuetekohase elektertoite ja täitma muid nõutud Tingimusi sh Teenuse osutamiseks vajalike Seotud teenuste olemasolu ja toimivuse. Teenuse kasutamisel Seadme vahendusel, mis ei ole Levikomi poolt Kliendile antud, vastutab Klient sellise Seadme nõuetekohase toimimise eest Teenuse kasutamisel ise.

6.16.    Klient kohustub võimaldama Levikomi poolt volitatud isikutele ligipääsu, ilma Levikomi poolse hüvitamiskohustuseta, Levikomi tehnilisele lahendusele sh Võrgule, Seadmetele ja liinidele, kui see on vajalik Teenuse osutamise alustamiseks vajalike tööde teostamiseks või Teenuse osutamiseks, kasutatava tehnilise lahenduse muutmiseks, kontrollimiseks, hooldamiseks või rikete kõrvaldamiseks ning muudel Teenuse osutamist puudutavatel juhtudel.

6.17.    Kliendil on õigus kasutada Teenuseid, Tooteid ja Seadmeid isiklikult või teatud juhtudel lubada seda teha kolmandatel isikutel st eelkõige volitatud Kasutajatel, kuid mõlemal juhul jääb Klient Levikomi ees täielikult vastutavaks kõikide sõlmitud Lepingutest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise ja mittenõuetekohase täitmise tagajärgede eest. Volitatud Kasutaja(te)st on Klient kohustatud Levikomi viivitamatult teavitama. Lepingus või sellega seotud Tingimustes, dokumentides sätestatud juhtudel on Klient kohustatud välistama Toote või Teenuse kasutamise kolmandate isikute poolt, eelkõige kui Seadme, tehnilise lahenduse, tarkvara vms tootja on selle eritingimustes välistanud.

6.18.    Klient kohustub tema kasutuses olevaid Tooteid (sealhulgas ka osaliselt) kolmandatele isikutele mitte edasi müüma, rentima, üürima, koormama kolmanda isiku õigusega, muuhulgas mitte võimaldama kolmandatel isikutel Toodete kasutamist tasu eest või tasuta väljaspool vastava Kliendiga sõlmitud Lepingu Ühenduspunkti asukohta, v.a kui Pooled on kokku leppinud teisiti vähemalt kirjalikku taaesitamist võimaldavas vormis.

6.19.    Klient kohustub mitte kasutama Tooteid Lepingu, Tingimuste, Õigusaktide või heade tavadega vastuolus olevate või muul viisil sobimatute tegude tegemiseks või nende propageerimiseks. Muuhulgas ei tohi Klient Tooteid tarbides teha ise ega võimaldada kolmandatel isikutel teha toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:

6.19.1.       ligipääsu tekitamine sellistele ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud, sealhulgas võrgusõlme ressursside kasutamine või võrgusõlme turvasüsteemide analüüsimine, näiteks võrgusõlme protokollist sõltumatu (TCP/UDP) pordi oleku (lahti/kinni) kontrollimine (ingl k port scan) või operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui selleks ei ole vastavat õigust andnud võrgusõlme administraator;

6.19.2.       mistahes sidevõrgus või terminaliseadmes (sh arvutis) andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide või ärisaladuste vms kasutamine viisil, mis ei ole lubatud;

6.19.3.       Levikomi või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine, muutmine või vastava ohu tekitamine;

6.19.4.       Phising (nn õngitsemine) ehk teiste kasutajate andmetele ebaseadusliku juurdepääsu saamine või tekitamine väärinfo levitamisega või vale saidile linkimisega, eesmärgiga saada ebaseaduslik autoriseermata juurdepääs teisete kasutajate andmetele või tagada vastava kasutaja poolt enda andmete edastamine autoriseerimata isikule eesmärgiga tekitada rahalist kahju;

6.19.5.       Teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DDoS ründed, millega põhjustatakse serverile suur koormus või olulised häired teenuse toimimises, millega koostoimes katkestatakse serveri ja/või vastavat serverit kasutava teenuse töö;

6.19.6.       mistahes sidevõrgu sõi sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvutiviiruste, programmide või muu vastava tarkvara kasutamine või levitamine või vastava ohu tekitamine;

6.19.7.       Teenust kasutades elektroonilisel teel mistahes isikutele mitteasjakohaste või soovimatute sõnumite saatmine (sealhulgas masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine (ingl k open relay). Soovimatuks masspostituseks loetakse muulhulgas anonüümsete või parodeeritud, ähvardavate sõnumite, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud;

6.19.8.       selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mis tahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu, sealhulgas elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava programmiga, näiteks "meilipommi”, “ahelkirja”, “püramiidskeemi” või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine;

6.19.9.       selliste andmete, veebilehe või elektronposti sõnumite mistahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga;

6.19.10.   sidevõrguga ühendatud seadmete funktsionaalsuste muutmine masskõnede kunstlikuks tekitamiseks eesmärgiga teenida vastava sidekelmusega ebaseaduslikku tulu, samuti sellisele tegevusele kaasa aitamine, selle võimaldamine, samuti tasuta numbritele helistamise võimaluse kuritarvitamine muul viisil.

6.20. Üldtingimuste punktides 6.18., 6.19., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.5.4., 8.3.7., 8.3.8., 8.4. sätestatud kohustuste rikkumine ja keelatud tegevuste või toimingute tegemine on käsitletav Lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Levikomil õigus piirata Kliendile Teenuse osutamist või juhul kui Teenuse osutamise piiramise alus ei ole ära langenud ühe kuu jooksul piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast arvates Leping üles öelda.

6.21.    Levikomil on õigus vahetada Kliendi poolt kasutatav Teenus, Toode või –pakett välja analoogse vastu, kui Levikom on muutnud teatud piirkonnas või aadressil Teenuste pakkumiseks kasutatavaid tehnilisi lahendusi või alustanud Teenuse, Toote või –paketi pakkumist uutel alustel ja tingimustel. Teenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse muudatustest, millega kaasnevad Kliendi jaoks täiendavad kulud teatab Levikom Kliendile ette vähemalt üks (1) kuu vastavalt Üldtingimuste punktile 5.3.

6.22.    Levikom osutab Teenust ja pakub vastavaid Tooteid tingimustel, mis välistavad kinnisasja igakordse omaniku, otsese või kaudse valdaja, õiguse nõuda tehnorajatise või –võrgu (elektroonilise side- või muu elektrivõrgu, -paigaldise või nende teenindamiseks vajalike ehitiste ja muude seadeldiste, komponentide) talumiskohustuse või paigalduse eest tasu või lisahüvitise maksmise nõude, samuti talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja väärtuse vähenemise nõude. Vastav punkt kohaldub ka Levikomile kui õigusjärglasele eelnenud juriidiliste isikute tehnovõrkudele, -rajatistele, elektroonilise side võrkudele, muudele vastavatele seadeldistele, paigaldistele, nende teenindamiseks vajalikele ehitistele.

7. TÖÖDE  TEOSTAMINE  JA  RIKETE  KÕRVALDAMISE  KORD

7.1.       Klient on kohustatud teavitama Levikomi Klienditeenindust sidevõrgu riketest ja Teenuse toimise takistusest esimesel võimalusel. Kliendil on õigus nõuda Teenuse toimimist takistavate rikete kõrvaldamist vastavalt Õigusaktides, Lepingutes ja Tingimustes sätestatule. Klient on kohustatud Levikomi nõudel rikke kõrvaldamiseks esitama Kliendile kuuluva riist- ja tarkvara või Teenuse kasutmiseks vajaliku Seadme tehnilised andmed.

7.2.       Rikke kestuse arvestamine algab hetkest, kui Klient on rikketeate Klienditeenindusele edastanud ning Klienditeenindus on rikketeate vastu võtnud. Rikke kestuse arvestus lõpeb Teenuse toimimise taastamisega.

7.3.       Klient peab võimaldama Levikomile ja tema volitatud isikutele juurdepääsu Võrgule ja Võrgu osaks olevatele seadmete, Terminaliseadmetele ja Terminaliseadme kaudu Võrguga ühendatud Seadmetele nende kontrollimiseks, hooldamiseks, rikete kõrvaldamiseks, rikete või hooldusvajaduse välja selgitamiseks, parandus- ja muude tööde teostamiseks. Juhul kui Klient vastavat juurdepääsu ei taga loetakse seda Kliendi vastuvõtuviivituseks st rikete kõrvaldamise aeg pikeneb aja võrra, mil Klient Levikomile juurdepääsu ei võimalda vastavate toimingute teostamiseks. Tööde teostamise vajalikkuse korral, on Klient kokkulepitud tähtajaks kohustatud tagama vajalikud tehnilised tingimused st tagama juurdepääsu soovitud Teenuse osutamise asukohani, kinnistuni ja Levikomile kuuluvatele Seadmeteni.

7.4.       Levikom kõrvaldab enda st Levikomi vastutusalasse kuuluvad Võrgu rikked mõistliku aja jooksul pärast rikketeate saamist. Juhul kui Klient ei saa Sideteenust kasutada Levikomi süül st seetõttu, et Levikom ei kõrvalda Sideteenuse toimimist takistavat riket sellest teatamise päevale järgneva mõistliku aja jooksul täies mahus või ei kõrvalda Teenuse kasutamist takistavat Seadme paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamise võimaldamiseks seatud piirangut selle rakendamisest mõistliku aja jooksul, vabastab Levikom kompensatsioonina Kliendi Tasu maksmisest vastavas Teenuse kasutamist takistavas ulatuses alates rikkest teatamisele või eelnimetatud piirangu rakendamisele ülejärgmisest Tööpäevast kuni Sideteenuse kasutamise võimaluse taastamiseni.

7.5.       Seadme, võrguliini paigaldamise, Võrku ühendamise, Seadme installatsiooni- ja/või häälestustööde või muud liitumiseks vajalikud lisatööd jms viiakse läbi Kliendi kulul Hinnakirja alusel.

7.6.       Sideteenust kasutavale Kliendile või muule isikule kuuluva Liini, Terminalseadme ja teiste selle kaudu üldkasutatava Võrguga ühendatud Terminalseadmete rikete kõrvaldamise kulud kannab vastavalt Hinnakirjale või kokkulepitud Tasule Klient, välja arvatud juhul, kui rikke tekkimises on süüdi Levikom. Kliendile kuuluva Liini või tema hooldusalas oleva liini(osa) ja seadmete ning teise selle kaudu üldkasutatava Võrguga ühendatud Terminaliseadmete rikete kõrvaldamine toimub kokkuleppel Levikomiga vastavalt Üldtingimustes toodud nõuetele ja Hinnakirjas, Aktis toodud Tasu eest.

7.7.       Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kuulub Kliendi hooldusalasse Levikomi Võrgu Ühenduspunktist kuni Kliendi Terminaliseadmeni rajatud liiniosa st Kliendile kuuluv Liin, Terminaliseade ja selle kaudu sidevõrguga ühendatud Terminaliseadme Liin. Ühenduspunktiks on reeglina raadioliides, muu Sidevõrgu Ühenduspunkt asub üldjuhul Kliendi valduses oleva kinnistu või Teenuse osutamise aadressil asuva kinnistu piiril. Levikom vastutab enda st Levikomi haldusalasse kuuluva Võrgu toimivuse eest.

7.8.       Tootelepingu alusel Kliendi kasutusse antud Levikomi Seadme rikke kõrvaldamise kulud jäävad Levikomi kanda v.a kui rikke on tekitanud Klient Üldtingimustes või Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu või asjaolu tõttu, mille eest Klient vastutab. Kõik Kliendist või Kliendi vastutusalasse kuuluvates asjaoludest sh mittenõuetekohasest kasutamisest, hooldamisest või Kliendile kuuluvast seadmest või selle rikkest tingitud Võrgu ja seadmete rikked ning nende kõrvaldamise kulud jäävad Kliendi kanda. Müügilepingu alusel ostetud Seadme või Kauba puuduse korral juhinduvad Pooled VÕS 11. peatüki sätetest.

 

8. POOLTE  ÕIGUSED  JA  KOHUSTUSED

8.1.       Lisaks Lepingus, Üldtingimustes ja muudes Tingimustes sätestatud õigustele ja kohustustele kehtivad Levikomi ja Kliendi suhtes Teenuste osutamisel ning Teenuste ja Toodete sh Seadmete kasutamisel käesolevas peatükis toodud õigused ja kohustused.

8.2.       Kliendil on Teenuste ja Toodete kasutamisel õigus:

8.2.1.     kasutada Teenust isiklikult või lubada seda teha Kasutajal või teistel õigustatud isikutel volituse alusel. Igal juhul jääb Klient Levikomi ees vastutavaks kõikide Lepingust ja Tingimustest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest;

8.2.2.     tellida Tooteid, Teenuseid ja muuta vastavaid parameetreid Tootetingimustes või Kodulehel määratletud valikute piires ja Üldtingimustes sätestatud korras;

8.2.3.     Lepingu sõlmimisel sh Akti allkirjastamisel kasutada kokkulepitud Teenuseid, Tooteid Lepingus ja Tingimustes kokkulepitud ulatuses ja korras Teenuse aktiveerimise kuupäevast alates;

8.2.4.     kasutada Salasõna ja Veebikeskkonda vastavalt selle kasutusvõimalustele ja olemasolule tehingute tegemiseks ja isiku tuvastamiseks;

8.2.5.     teha Levikomile Ettemakseid tema poolt tulevikus kasutatavate Toodete eest, juhul kui Levikom on Kliendile esitanud vastava Ettemakse Arve, märkides seejuures Arvel näidatud viitenumbri;

8.2.6.     saada Levikomilt teavet talle osutatavate Teenuste ja Toodete kohta, sh tingimuste, kvaliteedi, Hinnakirja, Seadmete kasutamise juhiste ja talle tasumiseks esitatud Arvete kohta, mh Kodulehe vahendusel, juhul kui vastav teave on Kodulehel avalikustatud loetakse, et Klienti on vastavas osas Klienti teavitanud;

8.2.7.     saada Levikomilt teavet Andmete kasutamise ja töötlemise kohta vastavalt Õigusaktides sätestatule mh Privaatsusteate vahendusel;

8.2.8.     nõuda Teenuse toimimist takistavate rikete kõrvaldamist vastavalt Üldtingimustes, Tingimustes ja Lepingutes sätestatule;

8.2.9.     taotleda Sideteenuse osutamise piiramist omal soovil Üldtingimuste punkti 6.10. alusel;

8.2.10. eeldusel, et Klient on tuvastatav vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale, esitada Levikomile avaldusi ja ettepanekuid ning pretensioone, kaebusi Teenuste kohta Üldtingimustes sätestatud korras;

8.2.11. öelda Leping üles vastavalt Lepingus, Üldtingimustes, Tingimustes sh Tähtajaliste tootelepingute lõpetamise tingimustes sätestatule;

8.2.12. nõuda kahju hüvitamist vastavalt Üldtingimustes sätestatule;

8.2.13. Erakliendil on õigus sidevahendi abil või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda vastavalt Üldtingimuste punktile 4.2. ja Taganemise juhendile;

8.2.14. esitada avaldusi, ettepanekuid ja pretensioonide korral kirjalikke kaebusi posti teel aadressile Pärnu mnt 139c/2, Tallinn 11317 või e-posti teel tugi@levikom.ee

8.3.          Kliendil on Teenuste ja Toodete kasutamisel kohustus:

8.3.1.     täita Lepingus, Tingimustes ja Üldtingimustes sätestatud kohustusi sh Teenus- ja Hinnapaketi, kampaania tingimusi jms juhendmaterjale ning kehtivate Õigusaktide nõudeid;

8.3.2.     tasuda tellitud Toodete ja Teenuste eest tähtaegselt ja kehtestatud Hinnakirja, Akti ning arvelduskorra alusel st vastavalt esitatud Arvele Maksetähtajaks Arvel märgitud rekvisiitidele (arveldusarve numbrile, viitenumbrile vms) sh vastava koostatud Akti alusel. Klient on kohustatud tasuma Teenusega liitumise, Teenuse kasutamise, teostatud tööde ja paigaldatud Seadmete, materjalide, Seadmete kasutamise st rendi või Seadmete, Kauba ostmise eest Levikomi Hinnakirja, Akti ja esitatud Arvete kohaselt ning tasuma ka tähtaegselt tasumata Arvete sissenõudmisega seotud kulutuste eest ja Kliendi poolt süüliselt põhjustatud võrgurikete kõrvaldamise eest. Klient ei vabane Arve tasumise kohustusest, kui ta ei ole Levikomi väljastatud Arvet kätte saanud. Klient on kohustatud Levikomi koheselt teavitama Arve mitte kätte saamisest;

8.3.3.     esitada Levikomile Lepingu sõlmimisel nõutud ja tõeseid andmeid ning tagada Lepingu sõlmimiseks vajalike volituste ja Teenuse osutamise tehniliste eelduste, nõuete sh sisuliselt ja tehniliste parameetrite olemasolu;

8.3.4.     informeerida Levikomi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates muudatuse toimumisest Kliendi nime, aadressi, Lepinguga seotud kontaktisikute või Kasutajate andmete muutumisest ja muude oluliste kontaktandmete muutumisest;

8.3.5.     koheselt teavitada Levikomi järgmiste asjaolude esinemisest:

8.3.5.1.      Kliendi isikut tõendava dokumendi või Kliendi kasutuses oleva muu identifitseerimise vahendi kaotsiminekust või sattumisest kolmandate isikute ebaseaduslikku valdusesse ja Salasõna või parooli teatavaks saamisest kolmandatele isikutele;

8.3.5.2.    Kliendi nime (sh ärinime), aadressi, kontakttelefoni või teiste Kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega (mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul alates muudatuse toimumisest Üldtingimuste punkt 8.3.4. alusel);

8.3.5.3.    Lepinguga seotud kontaktisiku(te), sh äriühingu juhatuse liikme(te) või esindaja(te) muutumisest;

8.3.5.4.    juriidilise isiku finantsolukorras toimunud olulistest muudatustest sh lõpetamisest, likvideerimis- või sundlikvideerimise menetluse alustamisest, pankrotiavalduse esitamisest või pankrotihoiatuse esitamisest ja muudest asjaoludest, mis võivad takistada või teha võimatuks Lepingu täitmise Kliendi poolt;

8.3.5.5.    teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepinguliste kohustuste täitmist sh identifitseerimiseks kasutatava Salasõna või muu dokumendi kadumisest, vargusest või kolmandale isikule teatavaks saamisest ning muutma või sulgema selle (või need) koheselt. Enne Levikomi teavitamist käeolevas punktis sätestatud asjaoludest, on kasutatud Teenuste eest kohustatud tasuma Klient

8.3.6.     hüvitada Levikomile kulud, mis on seotud Kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega kolmandate isikute vahendusel vastavalt Õigusaktides sätestatule;

8.3.7.     kasutada Teenuseid, Terminaliseadet, Seadmeid või muud Kaupa vastavalt nende sihtotstarbele kooskõlas Lepinguga sh kooskõlas Tingimuste ja muude kasutamise juhendmaterjalidega ja viisil, mis ei tekita kahju Levikomile ja kolmandatele isikutele sh on on Kliendil kohustus mitte tekitada häireid sidevõrgus ja/või teistele isikutele kuuluvates sidevõrkudes;

8.3.8.     kasutada nõuetele vastavat ja tehniliselt töökorras olevat Terminalseadet ning tagama vajalike uuenduste tegemise Terminalseadmes või sellega seotud lisaseadmetes. Nõuetele mittevastava, mittetöökorras oleva või häireid ja rikkeid põhjustava Terminalseadme kasutamise korral, kui sellega kaasneb kahju Levikomile või kolmandale isikule, kohustub Klient tekkinud kahju hüvitama;

8.3.9.     jälgida vajadusel kehtivat Krediidilimiiti ning tegema Ettemakseid Krediidilimiiti ületavate Teenuste eest, sh tasuma nimetatud Tasusid Levikomi poolt Kliendile teatatud või Ettemaksu- või vahearvel näidatud tähtajaks;

8.3.10. võimaldada Levikomi poolt volitatud isikutele ligipääsu Kliendi territooriumil või valduses asuvale Levikomi tehnilisele lahendusele, sh sidevõrgule, Seadmetele ja liinidele, kui see on vajalik Teenuse osutamise alustamiseks vajalike tööde teostamiseks, Teenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse muutmiseks, kontrollimiseks, hooldamiseks või rikete kõrvaldamiseks või muuks Teenuse osutamisega seotud tegevuseks;

8.3.11. kindlustada nõuetekohane elektertoide Terminalseadmetele ja nendega ühendatud süsteemidele, täita Tingimustes fikseeritud Seadmete käitlemistingimusi ning tagada omal kulul, et Kliendile kuuluv Terminalseade on tehniliselt korras ja vastab tarkvaraliselt Teenusele (sh seade on konfigureeritud Levikomi nõuetele vastavalt), kui Lepingus või Tingimustes ei ole sätestatud teisiti;

8.3.12. õigesti hoida ja kasutada Salasõna ja muid identifitseerimisvahendeid, sh tagada Salasõna konfidentsiaalsus, välistada Salasõna teada saamine kolmandatele isikutele;

8.3.13. hüvitada Võrgu kaudu ühenduse saamist häirivate, piiravate või takistavate Kliendi poolt põhjustatud rikete ja/või kahjustuste kõrvaldamise kulud. Rike ja/või kahjustus loetakse põhjustatuks Kliendi poolt muuhulgas juhul, kui rikke ja/või kahjustuse põhjustas isik Terminalseadme asukohas või tingis rikke Kliendi terminalseade või selle ebaõige kasutamine;

8.3.14. Lepingu ülesütlemisel, lõppemisel või taganemisel tagastada tagastamisele kuuluva vara, Seadmed või Kaup omal kulul Levikomile järgides Seadmete tagastamise ja demonteerimise, pakendamise tingimusi või nende väljaostu korral tasuda väljaostuhind (väljaostu korral tagastamiskohustus puudub);

8.3.15. Tähtajalise Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasuda Lepingu lõpetamise kulud ja Levikomi nõudmisel leppetrahv vastavalt Üldtingimustes ja Tähtajaliste tootelepingute lõpetamise tingimustes sätestatule;

8.3.16. kanda Toodete kasutamisel, sealhulgas teabe edastamisel Võrkude kaudu, iseseisvat vastutust autoriõigusi ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste Õigusaktide sätete täitmise eest;

8.3.17. täitma muid Lepingust tulenevad kohustusi.

8.4.          Kliendil on Toodete ja Teenuste kasutamisel keelatud:

8.4.1.     Ilma Levikomi nõusolekuta Levikomi poolt talle Lepingu alusel osutatud Teenuste kolmandatele isikutele osutamine, vahendamine või muul viisil kasutamise võimaldamine (v.a isiklikul otstarbel) sh on keelatud ilma Levikomi nõusolekuta Teenust või Levikomi Seadmeid või Kaupa (ka osaliselt) edasi müüa, rentida, vahendada, koormata kolmanda isiku õigusega, sh võimaldada kolmandatel isikutel Teenuse tarbimist tasu eest või tasuta väljaspool vastava Kliendiga sõlmitud Lepingus sätestatud Ühenduspunkti asukohta v.a kui Pooled Lepinguga lepivad kokku teisiti. Levikom loeb punkti 8.4.1. oluliseks lepingurikkumiseks. Eelnimetatud rikkumise korral on Kliendil kohustus lõpetada Levikomi nõudmisel rikkumine koheselt. Sõltuvalt rikkumise ulatusest on Levikomi õigus nõuda leppetrahvi kuni 6000 (kuus tuhat) eurot igakordse käesoleva Üldtingimuste punkti 8.4.1. rikkumise korral ning on Kliendil kohustus hüvitada Levikomile rikkumisega põhjustatud kahju ulatuses, millises leppetrahv kahjusummat ei kata. Vastav piirang ei kehti juhul, kui Levikom ja Klient on kirjalikult kokku leppinud teisiti;

8.4.2.     võimaldada Salasõna või muude identifitseerimisandmete ebaseadusliku kasutamist ja/või sattumist autoriseerimata isikute valdusesse, mh võimaldada nende kasutamist Sideteenuse osutamiseks, vahendamiseks;

8.4.3.     ühendada Võrku ühendust häirivaid, piiravaid, takistavaid seadmeid;

8.4.4.     kasutada Tooteid, Teenuseid Lepingu, Üldtingimuste, Tingimuste, Õigusaktide või heade tavadega vastuolus olevate või muul viisil sobimatute tegude tegemiseks või nende propageerimiseks. Muuhulgas ei tohi Klient Teenuseid tarbides teha ise ega võimaldada kolmandatel isikutel teha toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda Üldtingimuste punktides 6.18. ja 6.19. sätestatu.

8.5.          Levikomil on Toodete pakkumisel ja Teenuste osutamisel õigus:

8.5.1.     nõuda Kliendilt Lepingu sh selle lahutamatuks osaks olevate Tingimuste täitmist;

8.5.2.     nõud Kliendilt Lepingu sõlmimisel, Avalduse esitamisel, Lepingu muutmisel, lõpetamisel enda tuvastamist vastavalt Üldtingimuste punktile 3.1.;

8.5.3.     enne Teenuse osutamist või Lepinguga sõlmimst või Lepingu kehtivuse ajal nõuda Kliendilt Lepingu täitmise tagamiseks Ettemaksu ja/või sissetulekut tõendavat dokumenti, tagamaks Teenuste eest tasumist;

8.5.4.     nõuda Kliendilt Tasude ja/või leppetrahvi maksmist;

8.5.5.     kehtestada, muuta või täpsustada Tootetingimusi, muid Tingimusi, sh Hinnakirja ja toote- või teenuse kirjeldusi Üldtingimustes sätestatud alustel, sh tehes Tingimused kättesaadavaks Kodulehel;

8.5.6.     uuendada Levikomile kuuluvat Võrku ja Teenuste osutamiseks kasutatavaid tehnilisi lahendusi ning teha Teenuste kasutamist mõjutavaid muudatusi, sh teha muudatusi Kliendile Teenuse osutamiseks kasutatavas tehnilises lahenduses vastavalt Üldtingimustes sätestatule ning muuta eeltoodust tulenevalt ühepoolselt Teenusega seotud Tingimusi Üldtingimustes toodud alustel ja korras;

8.5.7.     töödelda Andmeid kooskõlas Õigusaktidega;

8.5.8.     korraldada Klientidele tarbijamänge ja kampaaniad ning teha kampaaniapakkumisi ja soodustusi Levikomi poolt sätestatud tingimustel;

8.5.9.     Kliendi poolt Krediidilimiidi ületamisel keelduda edasisest Teenus(t)e krediiti osutamisest (sh koheselt piirata Kliendile Teenus(t)e osutamist) ja/või esitada Kliendile nõue tema poolt kasutatud Teenuste eest koheseks tasumiseks või esitada Kliendile Ettemaksu- või vahearve;

8.5.10. piirata ühepoolselt Kliendile Teenus(t)e osutamist Üldtingimuste punktis 6.7. sätestatud alustel või peatada, piirata Teenuste osutamine ESS §-des 98 ja 100 sätestatud juhtudel mh juhul kui Kliendi suhtes on algatatud likvideerimis- või toimub pankrotimenetlus, sh juhul Klient ei ole teavitanud oma andmete muutumisest ning saadetud Arved tagastatakse märkega, et Klient ei asu antud aadressil, on tegevus- /elukohta vahetanud vms juhul;

8.5.11. öelda Leping üles Üldtingimuste punktides 4.16.-4.20. sätestatud alustel;

8.5.12. ette teatamata takistada sh blokeerida Levikomi Võrgus terminaliseadmeid, mis on varastatud, kaotatud või muul viisil muudetud, mida kasutatakse vastuolus Tingimustega (sh lepinguliste kohustuste mittetäitmisel), mis häirivad kasutamisel sidevõrgu tööd ja/või on muul põhjusel või alusel vastuolus tingimuste või teiste kohalduvate piirangute või Õigusaktidega;

8.5.13. loovutada nõudeid Kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata; ja edastada Kliendi poolt Lepingu täitmata jätmisega seotud Andmed ja Lepingud volitatud töötlejatele sh õigus- ja inkassiobüroodele

8.5.14. salvestada ja säilitada Lepingu täitmise või Lepingu täitmise tagamise eesmärgil Kliendi ja/või Kasutaja kõnesid Levikomi Klienditeeninduse telefoninumbritele ning kasutada vastavaid kõnesalvestusi isiku poolt tehtud avalduste või tehingute tõendamiseks, Kliendi teenindamiseks ning teeninduskvaliteedi tõstmiseks.

8.6.          Levikom on Kliendile Toodete pakkumisel ja Teenuste osutamisel kohustatud:

8.6.1.     täitma Teenuse osutamisel Lepingus, Tingimustes ja Õigusaktides sätestatud kohustusi;

8.6.2.     osutama Kliendile Teenuseid Levikomi Võrgu tööpiirkonnas vastavalt sõlmitud Lepingule, Tingimustele ja Õigusaktidele;

8.6.3.     esitama Kliendile Arveid vastavalt Üldtingimustes ja/või Lepingus sätestatud arvelduste korrale;

8.6.4.     väljastama Kliendi soovi korral talle teavet Teenuste, Tingimuste, Hinnakirja või esitatud Arvete ning tema suhtes kehtiva Krediidilimiidi kohta;

8.6.5.     hooldama omal kulul Levikomi Võrku ning kõrvaldama Levikomi Võrgu ja liinide rikked vastavalt Õigusaktides, Lepingutes ja Tingimustes sätestatule;

8.6.6.     informeerima Kliente teadaolevatest ja suurt hulka Kliente puudutavatest olulistest häiretest Võrgu töös vähemalt Kodulehe kaudu või massiteabevahendite kaudu.

8.6.7.     informeerima Kliente Hinnakirja ja Tingimuste muudatustest vastavalt Üldtingimustes sätestatule;

8.6.8.     informeerima     Kliente    Hinnakirja     ja    Tingimuste     muudatustest    Kodulehe    või massiteabevahendi kaudu vastavalt Üldtingimustes sätestatule;

8.6.9.     kasutama Andmeid Õigusaktides ja Privaatsusteates toodud viisil ja ulatuses;

8.6.10. peatama või ütlema üles Lepingu Kliendi vastava avalduse või teate alusel Õigusaktides ja Tingimustes sätestatud viisil ja korras;

8.6.11. esitama Kliendile Arved ja informeerima Klienti võlgnevustest;

8.6.12. taastama Kliendile Teenuste osutamise endises ulatuses 2 (kahe) Tööpäeva jooksul arvates Teenuste osutamise piiramise või peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamisest;

8.6.13. Levikomil on muud Lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

9. SEADMETE  KASUTAMISE  JA  TAGASTAMISE  TINGIMUSED

9.1.          Kliendil on õigus Teenuste kasutamiseks vajalikud Seadmed või Kaup Levikomi poolt välja pakutud Tasu eest ja tingimustel välja osta või võtta enda kasutusse st rendile. Kliendil on õigus võtta Seadmed Tasu eest rendile vastava Lepingu alusel. Tähtajaline Leping on seotud Levikomi poolt antava soodustusega vastavalt Üldtingimuste punktile 3.14.

9.2.          Seadmed võivad Kliendile üle andmisel olla uued või kasutatud. Seadmed koos nende juurde kuulavate juhendmaterjalide ja muu vajaliku dokumentatsiooniga (nende olemasolul) antakse Kliendile üle vastava Akti alusel, mis on Kliendi poolt sõlmitud Lepingu lahutamatu osa. Akti allkirjastamisega kinnitab Klient, et Seadmed on talle üle antud ja talle on Teenuse osutamist alustatud v.a kui Lepingus märgitud Teenuse aktiveerimise kuupäev erineb Akti allkirjastamise kuupäevast, loetakse et Teenuse alustamist on alustatud alates Lepingus märgitud Teenuse aktiveerimise kuupäevast. Seadmed loetakse Kliendile üle antuks hetkest, mil Klient saab Seadmete otsese valdusõiguse st alates hetkest, mil Klient on saanud Seadmete füüsilise valduse (posti- või kullerteenuse kasutamise korral loetakse Seadmed Kliendile üle antuks vastavale posti- või kullerteenuse osutajale Seadmete üleandmise hetkest alates). Seadmed antakse üle Kliendile Lepingus või Aktis sätestatud koguses, mahus, kvaliteediga jms tingimustel. Klient peab Levikomile teatama üle antud Seadmete mittevastavusest Lepingu tingimustele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) nädala jooksul peale sellise mittevastavuse avastamist. Kliendile müüdud Seadmetele kohaldub VÕS 11.peatükis sätestatu.

9.3.          Kliendile rendile st kasutusse antud Rendiseadmete või muu Kauba omandiõigus kuulub rendiperioodi jooksul Levikomile, Kliendile kuulub valdusõigus v.a juhul kui Klient vastavad Seadmed või Kauba välja ostab. Kliendil on õigus Seadmed või Kaup Levikomi poolt välja pakutud Tasu eest rendiperioodi jooksul, selle lõppemisel või Lepingu lõppemisel või lõpetamisel välja osta. Levikomil on õigus teha Kliendile Seadme või Kauba väljaostu hinnapakkumine, mille aksepteerimisel ja väljaostuhinna täielikul tasumisel on Kliendil võimalik saada Seadmete või muu Kauba omandiõigus, sellisel juhul Kaup või Seadmed tagastamisele ei kuulu.

9.4.          Seadmete või muu Kauba kasutamise eest on Klient kohustatud tasuma Hinnakirja, Akti või esitatava Arve alusel. Sõltuvalt Lepingust sh Lepingu tähtajalisusest võivad Kliendile kohalduda Seadmete või muu Kauba kasutamise erihinnad sh soodustused ja tingimused, mis sätestatakse vastavas Lepingus, Aktis või Hinnakirjas või muudes Tingimustes.

9.5.          Klient on Seadmete osas kohustatud:

9.5.1.     kasutamisel tagama vajalikud hoiutingimused Seadmete säilitamiseks, korrashoiuks, kahjustuse vältimiseks (sh puhtus, temperatuur, niiskustase, aparaadi toitepinge stabiilsus, õhutatus, elektertoide jms) ja tagama Seadmete sihtotstarbelise sh vastavatele juhenditele vastava kasutuse;

9.5.2.     kasutamisel tagama toimivuse nõutud taseme (töökorras oleku) ja vältima turvariski tekkimise ohtu sh takistama võimalikku ebaseaduslikku juurdepäässu Seadmetele;

9.5.3.     kasutama Seadmeid heaperemehelikult vastavalt selle normaalsele kasutusele, järgides kasutamisel vastava Seadme tehnilises dokumentatsioonis ja/või kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid ning tagama Seadmete nõuetekohase kasutamise, hooldamise ja säilimise omal kulul selliselt, et on välistatud Seadme sattumine õigustamata isiku ebaseaduslikku valdusesse, vargus, kaotsiminek, hävimine, kahjustumine ja/või rikkumine (sh mehaanilise vigastuse, niiskuse- või vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse ja/või muu samalaadse sündmuse tulemusel) alates Seadme valduse Kliendile üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Levikomile;

9.5.4.     Seadmed, mis kuuluvad Lepingu lõppemisel või lõpetamisel tagastamisele tagastama Levikomile seisundis ja samas komplektsuses, milles nad olid Kliendile üleandmise hetkel, võttes arvesse normaalset kasutust ja kulumist (amortisatsiooni);

9.5.5.     Seadmete seisundi halvenemisel üle normaalse kasutuse st kulumise astme ja kadumise, varguse, rikke, puuduse või hävimise korral, mis on tingitud Kliendi tegevusest või tegevusetust või asjaolust, mille eest Klient vastutab (sh mehaanilised vigastused, niiskuse- või vedelikukahjustus, äikesekahjustus) on Klient kohustatud Levikomi nõudmisel tasuma mõistliku hüvitise vastavalt tekkinud kahju ulatusele, mh tasuma remonditasu vastavalt Hinnakirjale või Seadmete väljaostuhinna vastavalt esitatud Arvele ja/või hüvitama muu kahju;

9.6.          Kliendil on Seadmete osas õigus:

9.6.1.    saada Seadmed vastavalt kokkulepitud tingimustele ja sõlmitud Lepingule enda kasutusse tähtajaliselt või tähtajatult koos vajaliku dokumentatsiooniga (vajalikud kasutusjuhendid jms) või omandada Seade selle väljaostu korral tasudes kogu Seadme väljaostuhinna;

9.6.2.    saada Seadmele garantii Seadme tootja poolt pakutud tingimustel ja korras, juhul kui tootja vastavat garantiid pakub.

9.7.          Seadme osalise või täieliku hävimise riisiko läheb Kliendile üle Seadme üleandmisel vastava Akti alusel kooskõlas Üldtingimuste punktiga 9.2. või hetkest, mil Klient saab füüsiliselt Seadme enda valdusesse. Klient vastutab Seadme eest kasutus-/rendiperioodi jooksul sarnaselt omanikuga sh Kliendil on õigus Seade ebaseaduslikust valdusest välja nõuda, Kliendi õigused ja kohustused on sätestatud Üldtingimuste punktides 9.5. ja 9.6.

9.8.          Kliendi soovil ja kulul teostab Levikom Müügilepingu alusel ostetud või Lepingu alusel Kliendi kasutusse antud Seadme paigaldamistööd, sellisel juhul kohustub Klient tasuma Paigaldustasu.

9.9.          Seadme kadumine, vargus, hävimine või muu kahjustumine ei vabasta Klienti, kes on sõlminud Lepingu, Lepingus sätestatud kohustuste täielikust ja kohasest täitmisest. Levikom ei ole vastutav Üldtingimuste punktis 9.5. sätestatud asjaolude tagamise eest sh turvariski tekkimise eest kui vastava asjaolu põhjustas Klient, Kliendi hoolimatus või Kliendi tegemata jätmised Seadme osas (sh nt tegemata tarkvara uuendused jms) või muu asjaolu, mille eest Klient vastutab. Üldtingimuste punktis 9.5. sätestatud asjaolude realiseerumised ei vabasta Klienti Lepingus sätestatud kohustuste kohasest ja täielikust täitmisest, v.a kui Pooled lepivad kokku teisiti. Klient on vastutav Üldtingimuste punktis

9.5. sätestatud asjaolude esinemisel tekkivate tagajärgede eest v.a kui Klient tõendab vastutuse puudumist vastava asjaolu esinemise osas.

9.10.      Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel või lõppemisel või Lepingust taganemisel tuleb Kliendil talle Lepingu ja/või Akti alusel üle antud ja tagastamisele kuuluvad Seadmed sh Rendiseadmed omal kulul tagastada Levikomile v.a kui Klient soovib kehtiva Lepingu jätkamist sh jätkab Seadmete kasutamist ja Leping muutub tähtajatuks vastavalt Üldtingimuste punktile 4.10. või juhul kui Klient on Seadmed välja ostnud. Seadmed kuuluvad Lepingu lõppemise korral sh ülesütlemise korral tagastamisele hiljemalt 5 (viie) Tööpäeva jooksul alates Teenuse osutamise lõpetamisest.

9.11.      Klient kohustub Seadmed tagastama Levikomile pakiautomaati, järgides Seadmete tagastamise, demonteerimise ja pakendamise tingimusi sh Üldtingimuste punktis 9.12. sätestatut või kutsuma Levikomi esindaja Seadmete tagastamiseks ja/või demonteerimiseks tasudes visiidi eest Hinnakirja alusel. Seadme tagastamise kulud kohustub Klient kandma vastavalt Kliendi valitud teenusepakkuja (nt. postiteenus, kuller jms) hinnakirjale.

9.12.      Seadmed tuleb tagastada sama komplektsuses, mis need olid Kliendile üleandmisel ja samas konditsioonis, võttes arvesse nende loomulikku amortisatsiooni sh normaalset kasutust. Seadmete demoneteerimisel tuleb järgida Levikomi demonteerimise tingimusi, mis on sätestatud Tingimustes või Kliendiga sõlmitavas Lepingus või Aktis. Tagastamisele kuuluv Seade tuleb pakendada vastavalt õrnade asjade pakendamise nõuetele, selliselt et Seade transpordi käigus ei kahjustuks. Seadme rikkumisel või kahjustumisel (välimuse või funktsionaalsuse kahjustumisel) Kliendi süül tuleb vastavalt Üldtingimuste punktile

9.5.5. hüvitada Seadme remonditasu või Seade välja osta vastava Arve alusel.

9.13.      Seadme tagastamisega viivitamisel kohustub Klient maksma Seadme kasutus-, renditasu Levikomi poolt esitatava Arve alusel. Klient kohustub maksma Seadme kasutus-, renditasu kuni Seadme tagastamiseni Levikomile. Kliendi kasutusse antud Seadmeid arveldatakse rendipäeva põhiliselt st Seadmete tagastamisega viiivitamisel kohustub Klient maksma Seadmete renditasu ulatuses, mis on võrdne Seadmete Hinnakirjajärgse ühe päeva renditasuga iga viivitatud päeva eest st päevade arvu ulatuses, mis ületab Seadmete tagastamise tähtaega nii Lepingu lõppemise, ülesütlemise kui taganemise korral kuni Seadmete tagastamiseni Levikomile. Kui Klient ei ole tagastanud tagastamisele kuuluvat Seadet 2 (kahe) kuu jooksul Teenuse osutamise lõppemisest, loetakse, et Levikom on kaotanud viivituse tõttu huvi Seadme tagastamise vastu. Taolisel juhul on Levikomil õigus loobuda Seadme tagastamise nõudest ja nõuda Kliendilt Seadme tagastamise asemel kahjuhüvitist Hinnakirjas sätestatud suuruses, milleks on üldjuhul Seadme väljaostuhinna suurus.

9.14.      Klient vastutab tagastamisele kuuluva vara, Seadmete või Kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud mittenõuetekohasest kasutamisest ja käitlemisest vastavalt Lepingule ja Tingimustele, juhenditele, mh vastutab Klient õigustamata isikute poolt põhjustatud Levikomi vara, Kauba või Seadmete väärkasutuse ja väärtuse vähenemise eest ja muude asjaolude eest, mis on seotud ebaõige käitlemisega Kliendi poolt. Juhul kui on alust arvata, et vara, Seadmete või Kauba kahjustused on tekkinud Kliendi väärkasutusest või asjaolu tõttu, mille eest Klient vastutab, on Levikomil õigus tellida ekspertiis ja nõuda ühekordset Tasu vastava asjaolu kinnitamiseks. Kui ekspertiisitulemustest selgub, et vastavad kahjustused või väärkasutus on tekkinud Kliendi tegevuse tulemusena või asjaolu tõttu, mille eest Klient vastutab sh nt Kliendi vale kasutuse tõttu või seetõttu, et Klient on lubanud Seadet või muud Kliendi kasutusse antud Kaupa kasutada selleks õigustamata isikutel või on põhjustanud selle sattumise õigustamata isikute kasutusse, kohustub klient hüvitama nii ekspertiisi- kui kahjustatud Seadme, vara või Kauba remonikulud või tasuma vastava väljaostuhinna kahjustunud Seadme, Kauba või vara asendamiseks vastava Arve alusel. Levikomil on õigus nõuda Kliendil puuduste kõrvaldamist sh puuduolevate Seadme osade tagastamist või vastavate osade maksumuse hüvitamist.

9.15.      Levikomil on õigus teha hinnasoodustusi Klientidele sh Seadmete osas. Levikomil on õigus teha Kliendile pakkumisi väljaostetud Seadmete tagasiostuks või anda soovitusi nende utiliseerimiseks ja edasimüügiks. Seadmete või muu Kauba tagasiostu kohustust Levikomil ei ole.

9.16.      Levikomil on õigus nõuda Seadme osas kahjuhüvitist ka juhul, kui Klient ei ole võimaldanud Levikomi esindajal kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõudele vaatamata viia kahel või enamal korral läbi Seadme hooldus- või parandustöid või ei ole täitnud kahel või enamal korral Seadme ettenäitamise nõuet ning mille tõttu on Levikomil põhjust arvata, et Kliendile kasutamiseks antud Seade on hävinud, kadunud, varastatud või muul põhjusel kasutuskõlbmatuks muutunud.

9.17.      Kui Klient avastab Seadme vastuvõtmisel või hilisemal kasutamisel selle mittevastavuse Müügilepingu tingimustele, on Klient kohustatud VÕS §-s 220 sätestatud tingimustel ja tähtajal sellest Levikom Klienditeenindusele teatama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

10.    ARVELDUSED

10.1.       Tasud, tasumäärad ja muud Klientidele ühised hinnad võivad olla sätestatud Hinnakirjas, Aktis, Lepingus või selle lisades sh Tingimustes. Levikomi poolt osutatud, vahendatud või koostöös kolmandate isikutega pakutavate Teenuste eest arveldamisel juhindutakse lisaks kehtivale Hinnakirjale ja Aktile ka Poolte vahel kokkulepitud Lepingu tingimustest sätestatust. Kasutatud Teenuste maksumus võib sõltuda mh konkreetse Teenuse tarbimiskestusest, -mahust, toimumise ajast, asukohast jms.

10.2.       Klient on kohustatud maksma Tasusid kas ühekordse maksena ja/või perioodiliselt iga jooksva kuu eest vastavalt esitatud Arvetele Arvel märgitud Maksetähtajaks, kasutades Arvele märgitud pangarekvisiite (arveldusarve number, viitenumber jm). Klient on kohustatud tasuma teenustasusid, mis on seotud Arve tasumisega (pangaülekandetasu jms). Levikom võib Kliendile esitada Arve Kliendi poolt tellitud lisateenuste või ühekordsete tehingute eest koos igakuise Teenuste Arvega.

10.3.       Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti on Levikomi tavapäraseks arveldusperioodiks üks

(1) kalendrikuu, mille kohta esitab Levikom Arve Kliendi poolt kasutusel olevate Teenuste, Toodete ja Seadmete kohta. Toodete või Teenuste eest, mille eest tasumine toimub perioodiliste maksetena, esitatakse Arve(d) kalendaarse perioodi (kuu, kvartal, aasta) eest.

10.4.       Tasu arvestamine Toote, Teenuse, Seadme sh lisateenuste, -toode eest algab vastava Teenuse avamise st Teenuste osutamise alustamise ja/või Seadmete üleandmise kuupäeval v.a kui Pooled lepivad kokku teisiti. Tasu maksmise kohustus ei sõltu sellest, kas Klient on Teenust, Toodet ja/või Seadet reaalselt kasutanud või ei. Klient on kohustatud maksma kuutasulise Teenuse kasutamisel kuutasu ka aja eest, mil Levikom on Õigusaktides, Lepingus või Tingimustes fikseeritud alustest lähtudes piiranud ühepoolselt Teenuse kasutamist.

10.5.       Arve väljastatakse Levikomile teada olevatele Kliendi kontaktandmetele kokkulepitud viisil kas paberkandjal, elektrooniliselt (k.a e-post või e-arve) või tutvumiseks Veebikeskkonnas (selle olemasolul) või internetipangas. Vastavalt Kliendi valikule edastatakse e-arve Kliendile kas Kliendi poolt määratud e-posti aadressile või määratud internetipanka. E- arve on samaväärne paberkandjal oleva arvega. E-arvet kasutavale Kliendile võib Levikom elektrooniliselt ka Arve lisainfo (sh võlateatised, muu teave). Alates kehtivusajaga 01.03.2016.a. sisaldub Erakliendile Arve esitamise tasu Teenuse hinnas ning Arve ei kujuta endast lisateenust Erakliendile, millele võiks eraldi määrata Arve.

10.6.       Klient ei vabane Arve tasumise ega muudest Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest kohustusest, kui ta ei ole Levikomi väljastatud Arvet kätte saanud. Levikom ei vastuta postiteenistuse nõuetele mittevastava töö, elektroonilise postkasti mittetoimimise või elektroonselt edastatavate Arvete saatmisel esineda võivate tõrgete eest. Klient on kohustatud koheselt Levikomi teavitama Arve mittekättesaamisest. Levikom edastab Kliendile Arve kokkulepitud viisil ja Arve loetakse esitatuks kui Levikom on vastaval viisil Arve Kliendile edastanud.

10.7.       Levikomil on õigus nõuda Kliendilt varasemalt arveldamata, kuid Kliendi poolt kasutatud Teenuste eest tasumist. Klient on kohustatud maksma Tasu Teenuste ja tellitud Toodete eest tähtaegselt selles osas, mille ulatuses Klient Tasu suurust ei vaidlusta. Arve vaidlustamiseks tuleb Kliendil esitada Levikomi Klienditeenindusele kirjalik avaldus Arve vaidlustamise kohta Üldtingimuste punktis 3.1. sätestatud vormis ja viisil.

10.8.       Kui Klient vaidlustab Levikomi poolt esitatud Arve summa suuruse enne Arve Maksetähtpäeva saabumist, on ta kohustatud tasuma Arve vaidlustamata osa Maksetähtpäevaks ning juhul kui ta tasub õigeaegselt Teenuste eest osas, milles ta Tasu ei vaidlusta, ei piira ega peata Levikom Kliendile Teenuste osutamist kuni Kliendi esitatud läbivaatmiseni. Kui Klient esitab Arve vaidlustamsie avalduse pärast Arve Maksetähtpäeva möödumist, on ta kohustatud tasuma Arve täies ulatuses. Levikomil on õigus nõuda Arve vaidlustamise avalduse vormistamist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Arve vaidlustamise korrale kohaldatakse lisaks Üldtingimuste 12. peatükis sätestatut.

10.9.       Kliendi nõuetekohaselt esitatud Arve vaidlustamise avalduse põhjendatuse korral käsitavad Pooled summat, mille võrra Kliendi poolt tasutud summa ületab tasumisele kuuluvat summat, Ettemaksuna. Kliendi soovi korral tagastab Levikom selle summa Kliendi poolt nimetatud pangakontole. Kliendi esitatud Arve vaidlustamise avalduse põhjendamatuse korral on Klient kohustatud vaidlustatud summa tasuma hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, arvates Kliendile kirjaliku vastuse väljastamise päevast, vastasel juhul on Levikomil õigus piirata või peatada Kliendile Teenuste osutamist Üldtingimustes sätestatud korras. Levikomil on õigus nõuda Kliendilt viivist ajavahemiku eest, arvates vaidlustatud summa maksetähtajast kuni selle tegeliku tasumiseni st vaidlustatud Arve Maksetähtaja ning Arve tegeliku tasumise vahele jääva ajavahemiku eest 0,15% päevas v.a kui Pooled lepivad kokku teisiti.

10.10.   Kui Klient ei ole teatanud Levikomile nõutud andmete või teiste juriidiliste rekvisiitide muutusest, loetakse Levikomi poolt temale muutmata andmete alusel koostatud ja edastatud dokumendid, sh muu teave (nt Arved, meeldetuletused vms) esitatuks õigete andmetena ning Kliendi poolt kättesaaduks. Eeltoodu kehtib analoogselt esindaja muutuse korral esindaja poolt tehtud tehingute osas.

10.11.   Levikomil on õigus teostada Kliendi poolt Levikomile täitmisele kuuluvate rahaliste kohustuste suhtes ühtset ja terviklikku Kliendi kohast võlaarvestust ning seda ka juhul, kui Levikom väljastab Kliendile mitu erinevat Arvet. Kui Klient teeb Levikomile rahalisi makseid, loetakse Kliendi kohustused Levikomi ees alati täidetuks alljärgnevas järjekorras (sõltumata sellest, millise Arve maksmiseks, kohustuste täitmiseks on Klient tahet avaldanud):

10.11.1.    tarbijakrediidi lepingutest tulenevad maksed (seejuures loetakse esmalt täidetuks ajaliselt varem tekkinud kohustused);

10.11.2.    Seadme või Kauba müümise Lepingust tulenevad maksed;

10.11.3.    muude Levikomi poolt osutatavate või Levikomi poolt arveldatavate Teenuste hulka mitte kuuluvate Teenuste eest tasumisele kuuluvad maksed (sh viivised);

10.11.4.    Levikomi poolt osutatud Teenuste eest tasumisele kuuluvad maksed.

10.11.5.    Kui Klient peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma Levikomi kulutusi võlasissenõudmisele ja viivist, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel sissenõutavaks muutunud viivise ning lõpuks põhikohustuse katteks.

10.12.   Levikom võib Lepingu sõlmimisel või selle kehtivusajal nõuda Kliendilt täiendavate võlaõiguslike tagatiste esitamist (nt käendus, garantii, tagatisraha), samuti Ettemakse tegemist (nt kui isik ei vasta Lepingu sõlmimiseks esitatud kõigile nõuetele või kui isik on olnud eelnevalt Levikomil võlgu, ületanud Krediidilimiiti või isiku krediidivõimelisuse hinnang ei ole piisav). Sellistelt tagatis- ja Ettemaksetelt ei või Klient nõuda intresse, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Vastavalt Teenuse tingimustele võib Levikom määrata Kliendile krediidilimiidi, mille ületamisel loetakse, et Klient ei ole temale osutatud Teenuse eest õigeaegselt tasunud. Sellisest krediidilimiidist informeerib Levikom Klienti Lepingu sõlmimisel või krediidilimiidi määramisel koheselt. Levikomil on õigus, kuid mitte kohustus, osutada Kliendile Teenuseid krediidipõhimõttel, kehtestada Kliendi suhtes kehtiv Krediidilimiit ning piirata Krediidilimiidi ületamisel Kliendile Teenuste osutamist, lähtudes seejuures Üldtingimustes ja Õigusaktides sätestatust. Levikomil on õigus ka Kliendi krediidivõimelisuse hinnangust lähtudes võimaldada Kliendile Hinnakirjas või Kodulehel toodud krediiditingimustes ettenähtust erinevat Krediidilimiiti või osutada Kliendile Teenuseid vastavate piiranguteta.

10.13.   Levikomil on Kliendiga Lepingu sõlmimisel, arveldamisel ja Tasude osas alljärgnevad õigused ja kohustused:

10.13.1.    õigus nõuda Lepingu sõlmimisel või selle kehtivuse vältel täiendavate võlaõiguslike tagatiste esitamist (näiteks käendus, garantii), samuti Ettemakse või tagatismakse tegemist Õigusaktide alusel (nt Krediidilimiidi ületamisel või kui Kliendi krediidivõimelisuse hinnang ei ole piisav);

10.13.2.    kokkuleppel kolmandate isikutega õigus arveldada Kliendiga ka nende Teenuste eest, mida vastav kolmas isik on Kliendile osutanud Levikomi kaudu. Klient on kohustatud vastavate teenuste eest tasuma Levikomi poolt esitatud Arve alusel ja vastavalt Arvel fikseeritule;

10.13.3.   kui Klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Levikomil õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist kuni 0,5% kalendripäevas, kui Arvel ei ole märgitud või Pooled ei ole kokku leppinud teisiti;

10.13.4.   õigus piirata Teenuse osutamist punkti 6.7. alusel, juhul kui Klient ei ole Arvet tasunud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Maksetähtaega. Kui Klient on jätnud maksmata vähemalt 2 (kaks) järjestikust Arvet või Kliendi võlgnevus ületab 2 (kahe) järjestikuse makse kogusummat on õigus Teenuse osutamist piirata või katkestada Teenuse osutamine vähemalt 2 (kahe) kalendripäevase etteteatamisega (teavitus võib olla märgitud Kliendile saadetud Arvel);

10.13.5.   kuutasulise Teenuse osutamise piiramisel Üldtingimuste ja Õigusaktide alusel õigus nõuda kuutasulise Teenuse eest Tasu ka piiramise aja eest v.a kui piiramise alus tulenes Levikomist või kui Õigusaktides, Lepingus või Tingimustes on sätestatud teisiti;

10.13.6.   Levikomil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Levikomi poolt volitatud ettevõttele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Kui Klient on võlgnevuses esitatud Arve eest tasumisega vähemalt 28 (kakskümmend kaheksa) kalendripäeva loovutab Levikom nõuded Kliendi vastu inkassofirmale. Levikomi nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Levikomile seoses Levikomi ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud, sh sellekohased Hinnakirjas sätestatud kulud

10.14.   Teenuseid arveldatakse kuu põhiselt vastavalt esitatud Arvele ja tellitud Teenustele. Lepingu ülesütlemisel maksab Klient Tasu kuni Teenuse osutamise lõppemiseni sh kuni renditud Seadmete tagastamiseni. Juhul kui Klient ütleb Lepingu üles enne kuu lõppu ning Leping sisaldab kuupõhist Tasu, tasub Klient kuupõhise Tasu täiskuu eest.

10.15.   Lepingu ülesütlemisel või lõppemisel esitab Levikom Kliendile lõpparve hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul Lepingu lõppemisest või Teenuse osutamise lõpetamisest osutatud Teenuste ja vajadusel tagastamata Seadme(te) eest. Kliendil tuleb Arve tasuda sellel märgitud Maksetähtajaks.

10.16.   Kui Lepingust ei tulene teisiti, tagastab Levikom Kliendi poolt tehtud Ettemakse või tagatisraha summas, mis ületab Kliendi kasutatud Teenuste kohta esitatud Arvete kogusummat, Kliendi poolt kirjalikult esitatud ja nõuetekohast teavet sisaldava avalduse alusel. Nimetatud summa kannab Levikom Kliendi avalduse alusel tema pangakontole hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul Lepingu lõppemisest või Teenuse osutamise lõpetamisest, kui Lepingust ei tulene teisiti. Kliendil ei ole õigust nõuda Ettemakselt või tagatisrahalt intresside tasumist. Levikomil on õigus tagatis- või Ettemakset mitte tagastada kuni Klient pole enda lepingulisi kohustusi kohaselt täitnud. Kliendi poolt tasutud tagatisrahast ja/või Ettemaksust võib Levikom tasaarvestuse teel arvestada maha kõik nõuetekohaselt maksmata Tasud, samuti Kliendi võlgnevused Levikomile muu Pooltevahelise lepingu alusel.

10.17.   Arveldusi puudutavaid taotlusi, avaldusi ja kaebusi on Kliendil võimalik esitada Levikomil e-posti teel tugi@levikom.ee

11.    ANDMETE  TÖÖTLEMINE  JA  KAITSE

11.1.         Levikom töötleb Kliendi Andmeid Privaatsusteates toodud viisil, eesmärkidel, õiguslikel alustel kooskõlas lepingute, Eesti ja Euroopa Liidu Õigusaktide (elektroonilise side seadus, isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus) ning heade äritavadega.

11.2.         Kliendi Andmete kaitsmine ja privaatsuse tagamine on Levikomile väga oluline. Levikom tagab Kliendi Andmete kaitse, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed, mille eesmärgiks on asjakohase kaitsetaseme rakendamine, riskide maandamine ja võimalik ohuennetus. Levikom kasutab Kliendi Andmeid üksnes eesmärgil, milleks Levikom Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Kliendi Andmete kogumise eesmärgituga on võimalik tutuvuda Privaatsusteate vahendusel.

11.3.         Levikomi Sidevõrgu, Teenuste turvalisuse ning terviklikkuse, Kliendi sõnumite sisu ja vormi, sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse tagamiseks rakendab Levikom meetmeid, mis on kehtestatud Levikomi sisemiste turvaeeskirjadega. Levikom täpsustab vajadusel Kodulehel, milliseid konkreetseid meetmeid Levikom Sidevõrgu turvalisuse tagamiseks või suurendamiseks kasutab või on õigustatud kasutama.

11.4.         Klient on kohustatud kasutama Levikomi Teenuseid ja Veebikeskkonda turvaliselt ja vajaliku hoolsusega ning tagama, et rakendused ja seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida Klient kasutab, on turvatud. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses Kliendi, tema seadme, Teenuse või Veebikeskkonnaga seotud Salasõna, kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

11.5.         Klient peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et Levikom ei saa tagada Andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui Andmed ei ole kaitstud tulenevalt Kliendi poolt punktis 11.4. toodud kohustuse rikkumisest (sh nt seetõttu, et Klient on jätnud muutmata algse Salasõna või muud algseadistused või Kliendi ID-kaart, Mobiil-ID või selle PIN- koodid on sattunud volitamata isikute kasutusse). Klient vastutab sellisel juhul ise kõikide talle tekkida võivate tagajärgede eest.

11.6.         Kui Klient võimaldab Kasutajal tarbida Teenuseid Kliendi ja Levikomi vahel sõlmitud Lepingu alusel, tuleb Kliendil ühtlasi tagada, et Kasutaja on tutvunud Privaatsusteatega.

11.7.         Õigusaktide alusel ilma eraldi nõusolekuta töötleb Levikom Kliendi Sideandmeid Kliendiga sõlmitud Lepingu tätimiseks või Levikomi õigustatud huvides eelkõige järgnevaks:

11.7.1.      Kliendi, Kasutaja või Kliendi esindaja, kontaktisiku (edaspidi Klient) isiku tuvastamiseks;

11.7.2.      Sideteenuse, infoühiskonna teenuse või muu Levikomi poolt vahendatava või arveldatava Teenuse (edaspidi: Sideteenus) osutamiseks vajalike tegevuste tegemiseks (sh müük ja tarne ning teenindusliku info edastamine Kliendile);

11.7.3.      Kliendi teenindamiseks ja rikete kõrvaldamiseks;

11.7.4.    Arendus- ja hooldustööde tegemiseks Sidevõrgus, selle terviklikkuse ja toimimise tagamiseks;

11.7.5.    Veebikeskkonna, selle teenuste ja funktsionaalsuste ning heal tasemel ja personaalse kasutuskogemuse pakkumiseks ja arendamiseks ning Veebikeskkonna kasutamise võimaluste ja turvalisusega seotud info edastamiseks Kliendile;

11.7.6.    Lepinguliste teenustasude arvestamiseks, teadete ja Arvete koostamiseks ja saatmiseks Kliendile;

11.7.7.    äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks (sh audiitoritele esitamiseks Levikomi auditeerimisel);

11.7.8.    Klientide paremaks teenindamiseks, sh Sideteenuste ja Veebikeskkonna kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning nende teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

11.7.9.    lõppseadme hoolduseks või remondiks ja seadmega seotud muuks järelteenindustegevuseks;

11.7.10.    Levikomi ja Kliendi vaheliste telefonikõnede ja Veebikeskkonnas vahetatud sõnumite salvestamiseks ja säilitamiseks ning salvestiste kasutamiseks Poolte tahteavalduste või tehingute tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks;

11.7.11.    Sideteenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;

11.7.12.    Lepingu täitmise tagamiseks (nt tagatiste seadmiseks, käenduslepingute sõlmimiseks);

11.7.13.    Levikomi rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh Lepingu rikkumise ja/ või võlgnevusega seotud Sideandmete edastamiseks Levikomi poolt lepingu alusel vastavaks andmetöötluseks volitatud inkassoettevõttele, advokaadile jms isikutele);

11.7.14.    Kliendi krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse (maksekäitumise) hindamiseks (sh Sideteenuste krediiti pakkumise ja lepingutingimuste otsustamiseks);

11.7.15.    Lepingu rikkumise korral Kliendi maksehäire korral üle 28 päeva maksetähtaja ületanud võlaga seotud andmete (sh võlgniku nimi, isikukood, info võla suuruse, võla tekkimise aja ja võlaga seotud tehingu liigi kohta) edastamiseks Levikomi poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele (sh ASile Krediidiinfo, OÜle Krediidiregister).

11.8.             Punktis 11.7 toodud ülevaade Lepingu täitmiseks või Levikomi õigustatud huvi alusel Sideandmete töötlemise kohta ei ole ammendav. Levikom võib mõistlikul vajadusel ja ulatuses kooskõlas õigusaktidega töödelda Sideandmeid Lepingu täitmiseks või Levikomi õigustatud huvi alusel ka mõnel punktis 11.7. toomata eesmärgil.

11.9.             Klient ei saa Sideteenust või Veebikeskkonda, rakendust kasutades keelduda eespoolt nimetatud andmetöötlusest, kuna see muudaks võimatuks Kliendile eeltoodud Teenuste pakkumise.

11.10.         Klient saab vabalt valida, kas ta nõustub või mitte tema kasutatavate Sideteenuste Sideandmete töötlemisega (sh profileerimisega) turunduslikul eesmärgil personaalsema teeninduse, pakkumiste ja teenuste saamiseks. Nõustumisel annab Klient vastava avalduse (Avaldus) tegemisega Levikomile nõusoleku (Nõusolek) oma Sideandmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks Avalduses toodud tingimustel. Klient võib Nõusoleku tagasi võtta kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud ning allkirjastatud uue Avalduse tegemisega Levikomi klienditeenindusele e-posti teel tugi@levikom.ee. Avaldusel ega Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

11.11.         Levikom säilitab Sideandmeid nii kaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või Õigusaktis ettenähtud tähtajani. Täpsem info Andmete säilitustähtaega kohta on kättesaadav Privaatsusteates.

11.12.         Õigusaktidest tulenevalt võib Levikom volitada Andmete (sh Sideandmete) töötlemist teistele isikutele ehk volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Levikomi lepingupartnerid, kes tegelevad näiteks arvelduse korraldamise, Klientide küsimustele vastamise, pettuste avastamise, teenuste turustamise, teenuste edasimüügi või muude sideteenuse abil osutatavate teenuste pakkumisega jms. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes Levikomi poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Levikomiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Levikomi volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehe

12.    VASTUTUS

12.1.      Alates Teenuse osutamise alustamisest vastutab Levikom ainult Levikomi süül või raske hooletuse tõttu tekkinud Levikomi Võrgu või Levikomi Seadmete töö häirete või rikete eest. Levikom ei vastuta Levikomi kontrollile mitte alluvate Võrkude tõttu või teiste sideteenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmata jätmisest põhjustatud teenuste kättesaadavuse puudumise või puuduste eest. Levikom ei vastuta teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti mõjutavate, kuid Levikomist olenemata asjaolude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult vääramatust jõust tingitud tegurite nagu ilmastikuolud sh äike ja muud raadiosidehäireid põhjustavate asjaolude, tehniliste vahendite tarkvaralised ja mehaanilised vigastuste või sidevõrkude rikete, millesse Levikomi sidevõrk on lülitatud, eest.

12.2.      Kui Poolte kohustuste täitmise teeb osaliselt või täielikult võimatuks vääramatu jõud, milleks on asjaolu, mida Pool ei saa mõjutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatus, üleujutused, loodusõnnetus, sõda, streik, elektrikatkestus, äike, muud erakordsed ilmastikuolud sh tugev vihma- või lumesadu, tugev tuul, sidekaablite ja seadmete füüsiline rikkumine kolmandate isikute poolt, rikked kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või sideliinides, muudatusi Õigusaktides ja seadusandluses jne, siis Pool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kuni selline asjaolu kohustuste täitmist takistab. Pool, kelle kohustuse täitmist takistab asjaolu, mille põhjustas vääramatu jõud, on kohustatud viivitamatult teavitama teist Poolt vastava takistuse ilmnemisest ning võtma tarvitusele võimalikud meetmed tekkiva kahju minimeerimiseks.

12.3.      Levikom vastutab Kliendile tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud otsese varalise kahju eest, surma põhjustamise või tema tervise kahjustamise eest. Muude Kliendi kahjude eest Levikom ei vastuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, ei ole Levikom kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu ja/või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist ja muid sarnaseid kahjusid.

12.4.      Levikom ei hüvita tehnovõrkudest ja –rajatistest, muudest sellistest seadeldistest ja seadmetest või nende komponentidest tekkivaid nõudeid seoses Teenuse osutamisega, muuhulgas talumisekohustusnõudeid, Kliendi vastuvõtuviivitusest, muudest Kliendi põhjustatud Lepingus sätestatud kohustuste rikkumisest tekkivaid nõudeid, Kliendi poolt tellitud Toote tootja vastutusalasse kuuluvaid nõudeid.

12.5.      Pool vastutab oma seaduslike ja volitatud esindajate ning isikute, keda ta oma kohustuse täitmiseks kasutab, sealhulgas töötajate, teenistujate, ja käsundisaajate, poolt põhjustatud kahju eest samamoodi nagu tema enda poolt põhjustatud kahju eest.

12.6.      Klient vastutab Lepingute kohase täitmise eest, vaatamata sellele, kas Klient kasutab Teenust, Toodet või Seadet isiklikult või lubab seda teha kolmandatel isikutel. Klient vastutab ise tema enese või teise isiku poolt tema võrgurekvisiitidega edastatava informatsiooni sisu eest, selle usaldusväärsuse ja levitamise õiguspärasuse eest, samuti kõikide oma toimingute ja tema võrgurekvisiitide nime all toimuva kolmandate isikute tegevuse eest Võrgus, k.a kahju eest, mis on tekitatud teistele võrgu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele.

12.7.      Toodete ja Teenuste tellimisel ja kasutamisel, sealhulgas teabe edastamisel Võrkude kaudu, kannab Klient iseseisvat vastutust autoriõigusi, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste Õigusaktide sätete täitmise eest v.a osas milles on vastav kohustus Levikomil Õigusaktide alusel.

12.8.      Levikomi vastutus Toote, Teenuse või Kauba osas seoses Lepingutingimustele mittevastavusega piirneb Toote, Teenuse või Kauba Lepingutingimustele vastavuse tagamisega sh Toote, Teenuse, Kauba parandamisega või parandamise võimatuse korral asendamisega sarnase või samaväärse Tootega, Teenusega või Kaubaga.

12.9.      Levikom ei vastuta:

12.9.1.       Kliendile edastatava televisiooni- ja raadioprogrammide sisu ega nende vastavuse eest programmitootja lubatud saatekavale;

12.9.2.       kolmandate isikute poolt Võrgu kaudu edastatava informatsiooni ja teenuste sisu eest;

12.9.3.       Kliendi soovil liiniga või Terminalseadmega ühendatud Kliendi seadmete töökorras oleku ja nõuetekohase toimimise eest ning selliste seadmete mittenõuetekohasest toimimisest tulenevate kulude eest;

12.9.4.       häiretes Sideteenuse kasutamisel ning Kliendi seadmetes andmete kadumise või hävimise eest, kui selle on põhjustanud kolmandate isikute seadusevastane tegevus;

12.9.5.       Võrgu ja Sideteenuse kvaliteedi eest, kui nende tööd korraldavad teised sideettevõtjad;

12.9.6.       teiste operaatorite Võrgu erinevate segmentide normaalse funktsioneerimise ja sinna sissepääsu eest, samuti infovahetuse võimalikkuse eest nende sõlmede või serveritega, millele ei ole ajutiselt või alaliselt sissepääsu Võrgu kaudu;

12.9.7.       riskide eest, mis on seotud internetist saadud programmide, materjalide, informatsiooni, reklaami, kaupade ja Sideteenuste kasutamise näol, samuti mistahes kulude või kahjude eest, mis võivad tekkida interneti kasutamise tagajärjel, samuti informatsioonivoo eest, mis võib sisaldada Kliendi jaoks ebasoovitavaid materjale, nagu avalik häiriva iseloomuga teave või Klienti isiklikult solvav info jms;

12.9.8.       mistahes kahju eest, milles Levikom süüdi ei ole sh, mis on Kliendile tekitatud Sideteenuse kasutamise tulemusel või Sideteenuse kasutamise võimaluse puudumisel vigade, vahelejätmiste või vaheaegade tõttu töös, failide kustutamise, funktsioonide muutmise, defektide ja viivituste, samuti viiruste tagajärjel jne;

12.9.9.       ajutiste häirete eest Võrgu töös või Sideteenuste kasutamisel, mis tekivad riiklikest pühadest või muudest asjaoludest tulenevate ülekoormuste tõttu (Võrgu ajutine häiritus või katkestatus) tingimusel, et sellised ajutised häired jäävad Õigusaktidega kehtestatud kvaliteedinõuetega lubatud piiridesse;

12.9.10.       häirete eest Kliendi Seadmete töös, kolmandate isikute poolt hallatavate Võrkude töös või kolmandate isikute poolt pakutavate Sideteenuste kasutamises;

12.9.11.       Kliendile kuuluva ja kolmandalt isikult omandatud Seadme, liini ja tarkvara töö ning kvaliteedi eest.

12.10.   Klient vastutab oma sissepääsukoodide (sh Salasõna) säilimise eest ning nende jagamisel kolmandate isikute poolt põhjustatud kahju eest. Seejuures sissepääsukoodide, Salasõna kaotamise või varguse korral peab Klient sellest kohe Levikomile teatama. Kuni koodide, Salasõna kadumisest või vargusest teatamiseni eeldatakse, et kõik Kliendi sissepääsukoode, Salasõna kasutades tehtud toimingud on Kliendi enese poolt sooritatud.

12.11.   Üldtingimuste punktis 8.4. sätestatud kohustuste rikkumisel on Levikomil õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 6000 (kuus tuhat) eurot igaordse rikkumise eest ning kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seejuures vastutab Klient rikkumiste eest, mis on põhjustatatud tema valduses olevate Terminalseadmete abil, samuti rikkumiste eest Liinil, mille kaudu Levikom osutab Kliendile Teenust, kui Klient ei tõenda, et tema ei vastuta sellise rikkumise eest.

 

 

13.  VAIDLUSTE    LAHENDAMISE    KORD    JA    PRETENSIOONIDE ESITAMINE

13.1.       Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel Poolte kokkuleppel, kompromissi mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused seadusega ettenähtud korras Tarbijakaitseameti kaudu Tarbijakaebuste komisjonis ja/või Harju maakohtus. Vaidlus lahendatakse Harju maakohtus ka juhul, kui kostjaks on Eraklient, kes peale Lepingu sõlmimist on lahkunud elama välisriiki või on viinud sinna üle oma tegevus- või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

13.2.       Klient on kohustatud pretensiooni või muude nõuete korral viivitamatult pöörduma Levikomi Klienditeeninduse poole. Kiendil on kohustus esitada pretensioon Levikomi suhtes esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe (1) aasta jooksul alates hetkest, kui Klient sai teada või pidi teada saama pretensiooni esitamise aluseks olevast asjaolust. Teenuse osutamise sh Teenuse osutamise nõutele mittevastavuse või kohustuste rikkumise pretensiooni kohustub Klient Levikomile esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates hetkest, kui Klient sai teada või pidi teada saama Teenuse osutamise mittevastavuse või kohustuse rikkumise asjaolust. Teenuse eest küsitava tasu vaidlustamisel kuuluvad kohaldamisele Üldtingimuste punktid 10.7.-10.9. Teenuse eest küsitava tasu vaidlustamisel loetakse, et Klient sai pretensiooni esitamise aluseks olevast asjaolust teada Levikomi poolt Kliendile Arve esitamisega. Seega on Kliendil õigus vastava Tasu suurust vaidlustada hiljemalt ühe (1) aasta jooksul vastava Arve esitamisest.

13.3.       Levikomil on õigus nõuda pretensiooni vormistamist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Suulises vormis esitatud pretensioone ei ole Levikom kohustatud menetlema. Kliendil on pretensiooni esitamisel õigus kasutada Levikomi reklamatsiooni vormi, mis on kättesaadav Kodulehel.

13.4.       Eraklient võib pretensiooni esitada Levikomile kas ise või oma seadusliku või volitatud esindaja kaudu. Eraklient on kohustatud esitama pretensiooni Klienditeenindusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pretensioonis peavad olema märgitud alljärgnevad kohustuslikud andmed:

13.4.1.          Kliendi nimi, kontaktandmed ja isikukood;

13.4.2.          Pretensiooni esitamise kuupäev;

13.4.3.          Lepingu või Arve number, mille suhtes pretensioon esitatakse;

13.4.4.          Pretensiooni sisu st Teenuse mittenõuetekohasuse või Seadme, Teenuse puuduse kirjeldus ning ligikaude tekkimise või avastamise aeg ja esinemise aeg;

13.4.5.          Levikomile esitatav nõue (sh kas Klient soovib hinna alandust) koos asjakohaste tõenditega sh dokumentide või nende koopiatega, mis tõendavad pretensiooni alus(te) esinemist.

13.5.       Juhul kui Eraklient ei ole pretensiooni esitanud Üldtingimuste punktis 13.4. sätestatud vormis ja andmetega, ei ole Levikom kohustatud vastavat pretensiooni menetlema. Kui Erakliendi pretensioon on esitatud Üldtingimuste punktis 13.4. sätestatud vormis ja andmetega on Levikom kohustatud nimetatud pretensiooni läbi vaatama pretensiooni saamisest alates 15 (viiteistkümne) kalendripäeva jooksul ning teavitama Eraklienti pretensiooni võimalikust lahendusest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik pretensiooni lahendada, on Levikom kohustatud viivitust kirjalikult põhjendama ning määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

13.6.       Kui Levikom leiab, et Kliendi peretensioon on alusetu või põhjendamatu ning kokkulepet ei saavutata või saavutatakse see osaliselt, väljastatakse Kliendile sellekohane vastav teade koos põhjendusega punktis 13.5. nimetatud tähtaja jooksul.

13.7.       Kui Levikom ei ole punktis 13.5. nimetatud tähtaja jooksul täitnud oma lubadust pretensioon lahendada, loetakse, et Levikom on keeldunud pretensiooni lahendamisest.

13.8.       Äriklient on kohustatud esitama pretensiooni Klienditeenindusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Lepingu rikkumisest või puudusest teada saamisest. Pretensioonis peavad olema märgitud alljärgnevad kohustuslikud andmed:

13.8.1.       Kliendi ärinimi, kontaktandmed ja registrikood;

13.8.2.       Pretensiooni esitamise kuupäev;

13.8.3.       Lepingu või Arve number, mille suhtes pretensioon esitatakse;

13.8.4.       Pretensiooni sisu st Teenuse mittenõuetekohasuse või Seadme, Teenuse puuduse kirjeldus ning ligikaude tekkimise või avastamise aeg ja esinemise aeg;

13.8.5.       Levikomile esitatav nõue (sh kas Klient soovib hinna alandust) koos asjakohaste tõenditega sh dokumentide või nende koopiatega, mis tõendavad pretensiooni alus(te) esinemist.

13.9.   Juhul kui Äriklient ei ole pretensiooni esitanud Üldtingimuste punktis 13.8. sätestatud vormis ja andmetega, ei ole Levikom kohustatud vastavat pretensiooni menetlema. Kui Ärikliendi pretensioon on esitatud Üldtingimuste punktis 13.8. sätestatud vormis ja andmetega on Levikom kohustatud nimetatud pretensiooni läbi vaatama pretensiooni saamisest alates 15 (viiteistkümne) kalendripäeva jooksul ning teavitama Äriklienti pretensiooni võimalikust lahendusest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik pretensiooni lahendada, on Levikom kohustatud viivitust kirjalikult põhjendama ning määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

13.10.   Erakliendil on õigus pöörduda sõltumatu kohtuväliseid vaidlusi lahendava organi poole Levikomi poole pretensiooniga või muu nõudega pöördumise järgselt ning vastava otsusega mittenõustumise korral. Pöördumisega seotud kulud kannab Klient. Eesti Vabariigis täidab kohtuvälise vaidlusi lahendava organi rolli Tarbijakaitseameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon. Tarbijatel, kes sõlmivad lepingud elektrooniliste vahendite abil on õigus kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 internetipõhisest vaidluste lahendamise platvormi (ODR-platvorm).

14.    RAKENDUSSÄTTED

 

14.1.       Lepingu ja Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

14.2.       Levikom Eesti OÜ on alljärgnevate äriühingute õigusjärglane:

14.2.1.          Unity Internet OÜ (endise nimega Radionet OÜ);

14.2.2.          Unity Systems OÜ (endise nimega HT Comp OÜ):

14.2.3.          Unitcom Eesti OÜ (endiste nimedega Unity Internet OÜ ja Unity Systems OÜ);

14.2.4.          IgorEXA OÜ;

14.2.5.          Viru Telecom OÜ;

14.2.6.          Uptime Systems OÜ;

14.2.7.          Serverock Systems OÜ.

14.3.       Käesolevad Üldtingimused kehtivad vastavate Üldtingimuste punktis 14.2. sätestatud äriühingutega sõlmitud Lepingute ning nende lisade suhtes sh nende äriühingute Klientidele kooskõlas Õigusaktides sätestatuga.

14.4.       Käesolev Üldtingimuste redaktsioon jõustub 25.06.2018, muutes kehtetuks Levikom Eesti OÜ üldtingimuste eelmise redaktsiooni.

14.5.       Lepingu ja Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

14.6.      Kui mõni Lepingu ja/või Tingimuste säte satub vastuollu Õigusaktiga, jäävad Leping ja/või Tingimused muus osas kehtima. Õigusaktiga vastuollu sattunud Tingimuste või Lepingu sätte osas rakendub Õigusaktis fikseeritu. Vastuollu sattunud Tingimuste sätted asendab Levikom mõistliku aja jooksul Õigusaktiga kooskõlas olevate sätetega.